IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Hur väl fungerar hanteringen av arbetslöshetsförsäkringen?

I en treårsrapport för åren 2016-2018 lyfter Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF) fram centrala iakttagelser från granskningar av Arbetsförmedlingen och arbetslöshetskassorna. Syftet med rapporten är att visa hur väl arbetslöshetsförsäkringen fungerar utifrån ett effektivitets-, likabehandlings-, och rättssäkerhetsperspektiv.

– Våra granskningar ska ge ett underlag både för de granskades fortsatta verksamhetsutveckling och för utvecklingen av arbetsmarknadspolitiken, säger Peter Ekborg, generaldirektör för Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, IAF. 

Diagram som visar tema för IAF:s rapporter för åren 2016-2018

Vi har publicerat 62 granskningsrapporter under åren 2016-2018. Arbetslöshetskassorna har granskats i 30 rapporter och Arbetsförmedlingen i 25 rapporter. I två rapporter har granskningen avsett både Arbetsförmedlingen och arbetslöshetskassorna. I de resterande fem rapporterna har fokus legat på granskning av aktivitetsstöd, utvecklingsersättning och etableringsersättning.

Slutsatser

De huvudsakliga slutsatserna av granskningarna från de tre senaste åren är att: 

  • Arbetsförmedlingens arbete med kontroll av de arbetssökande uppvisar allvarliga och omfattande brister.
  • Arbetslöshetskassornas hantering är överlag rättssäker.
  • Arbetslöshetskassornas samverkan behöver utvecklas eftersom bedömningen av ärenden skiljer sig åt.
  • Regelverket behöver moderniseras.
  • Rättspraxis behöver utvecklas.

Arbetsförmedlingen genomgår nu en reformering som innebär att många arbetssätt som har bäring på kontrollarbetet förändras. 

– Att granska och följa utvecklingen av Arbetsförmedlingens kontrollfunktion kommer att vara ett viktigt fokusområde för oss även i fortsättningen, säger Peter Ekborg. 

Regelverket för arbetslöshetsförsäkringen behöver moderniseras i förhållande till arbetsmarknadens utveckling. Dagens regelverk är exempelvis inte anpassat för moderna anställningsformer som till exempel egenanställningar. 

Regeringen har tillsatt en utredning som gör en översyn av arbetslöshetsförsäkringen. Den utredningen (En ny arbetslöshetsförsäkring för fler, grundad på inkomster – Dir 2018:8) ska redovisas den 15 maj 2020. 

IAF fortsätter med att granska arbetslöshetskassorna för att säkerställa att de följer regelverket och aktivt arbetar med kompetensutveckling och riskhantering för att undvika felaktiga utbetalningar och säkerställa en hög rättssäkerhet.  

Kommande granskningar från IAF kommer bland annat att belysa sökandes väg genom ersättningssystemen, arbetslöshetsförsäkringens legitimitet samt kontrollfunktionen i en reformerad Arbetsförmedling.