IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

IAF har kartlagt arbetslöshetskassornas robusthet och kontinuitetsplanering

IAF har kartlagt arbetslöshetskassornas robusthet och kontinuitetsplanering för att klara sin verksamhet vid samhällsstörningar, kris och höjd beredskap. IAF föreslår att regeringen utreder om arbetslöshetskassorna har tillräckliga förutsättningar för att hantera sådana händelser.

Kartläggningen presenteras i rapport "2023:7 Arbetslöshetskassornas robusthet för samhällsstörningar, kris och höjd beredskap" som har publicerats under onsdagen 31 maj. 

– Omvärldsläget har skärpts och vikten av krisberedskap har ökat. Därför har vi gjort en övergripande granskning med kartläggning av arbetslöshetskassornas robusthet och kontinuitetsplanering, säger Mathias Wahlsten som är generaldirektör vid IAF.

Granskningen visar att arbetslöshetskassorna är medvetna om att de har en samhällsviktig verksamhet och att flera också uppger att de i hög grad arbetar utifrån de principer som gäller för statliga myndigheter med motsvarande verksamhet. Granskningen visar också att det finns ett stort och brett engagemang från arbetslöshetskassorna och Sveriges a-kassor när det gäller säkerhetsarbete och beredskap. Vid intervjuer har arbetslöshetskassorna uttryckt behov av att regelverket kan anpassas vid kriser och andra stora samhällsstörningar.

Regeländringar kan stärka arbetslöshetsförsäkringens robusthet att klara kriser

– Vår granskning visar att det finns ett behov av ytterligare utredningar om hur arbetslöshetskassornas förutsättningar att klara till exempel en kris kan stärkas, säger Mathias Wahlsten.

För att utbetalningar från arbetslöshetskassorna ska kunna säkerställas vid kriser bedömer IAF att det kan behövas regeländringar. För att ytterligare stärka robustheten i arbetslöshetsförsäkringen föreslår IAF att regeringen utreder:

  • om arbetslöshetskassorna ur ett robusthetsperspektiv har tillräckliga förutsättningar för att hantera arbetslöshetsförsäkringen 
  • arbetslöshetskassornas möjlighet att vara inkluderade i beredskapssektorn ekonomisk säkerhet 
  • om arbetslöshetskassorna kan omfattas av samma regler vid kris och höjd beredskap som gäller för statliga myndigheter 
  • möjligheten att införa ett regelverk som kan träda in vid händelse av samhällsstörning, kris eller höjd beredskap som påverkar arbetslöshetskassornas möjlighet att betala ut arbetslöshetsersättning.