IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Nya föreskrifter från IAF med bestämmelser om arbetslöshetskassornas årsredovisningar

Den 8 december beslutade IAF att utfärda nya ändringsföreskrifter, IAFFS 2021:3. Ändringarna berör gällande föreskrifter om arbetslöshetskassor, IAFFS 2018:1 och de bestämmelser som rör arbetslöshetskassornas årsredovisningar.

Föreskrifterna börjar gälla den 1 januari 2022 och ska börja tillämpas avseende räkenskapsåret 2021.

Första meningen i 11 § andra stycket upphör att gälla

Bestämmelsen i 11 § om att fordringar måste värderas individuellt i årsredovisningen tas bort. Genom att ta bort bestämmelsen ska arbetslöshetskassorna istället följa vad som sägs i årsredovisningslagen ((1995:1554) (ÅRL). Där sägs att man i undantagsfall får tillämpa kollektiv värdering. Resterande del av 11 § är oförändrad.

Hela 14 § upphör att gälla

Bestämmelsen i 14 § om undertecknande av årsredovisningen tas bort. Istället ska arbetslöshetskassorna följa vad som sägs i ÅRL när det gäller undertecknande. För arbetslöshetskassorna gäller också att årsredovisningen ska skrivas under av samtliga styrelseledamöter och av kassaföreståndaren, vilket framgår av 68 § första stycket lagen om arbetslöshetskassor ((1997:239) om arbetslöshetskassor. 

Ny uppgift om anställda kvinnor och män införs

Vi inför även en ny uppgift i årsredovisningarna som ska visa medelantalet anställda kvinnor, medelantal anställda män och summan av de båda. Det blir en ny not 3 i bilagan och resterande noter kommer som en följd av det att få byta nummer.