IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Nya regler i arbetslöshetsförsäkringen

Den 8 april beslutade Sveriges riksdag om tillfälliga regler i lagen om arbetslöshetsförsäkring. De nya reglerna börjar gälla den 13 april. Idag har IAF beslutat om en ändring i föreskrifterna IAFFS 2018:2 genom IAFFS 2020:1.

Tillfälliga regler i arbetslöshetsförsäkringen

Syftet med de tillfälliga reglerna i arbetslöshetsförsäkringen är att göra försäkringen tillgänglig för fler. Reglerna gäller från och med 1 mars 2020 till och med 3 januari 2021.  Bland annat sänks kraven för att uppfylla medlemsvillkoret och arbetsvillkoret i försäkringen. Regeringen har även tillfälligt höjt grundbeloppet från 365 till 510 kronor per dag och takbeloppet i den inkomstrelaterade försäkringen från 910 till 1200 kronor per dag. Från och 30 mars till och med 3 januari 2021 tas även det tidigare karensavdraget. 

I de tillfälliga reglerna finns ökad möjlighet till arbetslöshetsersättning till sökande som har varit företagare. 

IAF:s ändringsföreskrifter 2020:1

Föreskriftsändringen innebär en harmonisering i förhållande till den tillfälliga lagändring som riksdagen beslutade om igår den 8 april. Den tillfälliga ändringen av 12 § lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring, ALF, innebär att det ska krävas att den sökande under ramtiden haft förvärvsarbete i minst sex månader och utfört arbetet under minst 60 timmar per kalendermånad eller haft förvärvsarbete i minst 420 timmar under en sammanhängande tid av sex kalendermånader och utfört arbetet under minst 40 timmar under var och en av dessa månader. 

Bestämmelsen som har ändrats finns i 2 kap. 4 § tredje stycket i föreskrifterna. De reglerar hur prövningen av månader och timmar ska ske. När nu antalet timmar har ändrats i 12 § första stycket 2 ALF behövde även bestämmelsen i föreskrifterna justeras för att harmonisera med 12 § första stycket 2 ALF. De nya ändringsföreskrifterna träder i kraft samma dag som lagändringen, dvs den 13 april 2020.

IAF:s regelsamling uppdateras 

De lagändringar och förordningsändringar som riksdag och regering har beslutat om och som träder i kraft den 13 april 2020 kommer att uppdateras i vår regelsamling så snart som det är möjligt.