IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Utbildningsplikten inom etableringsprogrammet

För att stärka nyanländas etablering och för att förbättra matchningen på arbetsmarknaden införde regeringen utbildningsplikten inom etableringsprogrammet som Arbetsförmedlingen ansvarar för. Reformen började gälla i januari 2018 och nu har IAF granskat hur Arbetsförmedlingen har arbetat med anvisningar till utbildningar för att nyanlända ska förbättra sina möjligheter att få ett arbete.

Arbetsförmedlingen anvisar inte till reguljär utbildning

– Vår granskning visar att reformen ännu inte har fått det genomslag som det var tänkt.  Vi ser brister på två områden, dels i att Arbetsförmedlingen inte anvisar till det som kallas för reguljära utbildningar inom bland annat kommunala vuxenutbildningen och dels i hur samverkan med kommunerna fungerar, säger Peter Ekborg som är generaldirektör vid Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen.

När Arbetsförmedlingen brister i att anvisa till reguljär utbildning menar IAF att kraven på den nyanlända att närma sig arbetsmarknaden genom utbildning blir otydliga. Det kan också leda till att kommunerna inte kan bedöma behovet av utbildningsplatser. 

Det behövs en fungerande samverkan mellan Arbetsförmedlingen och kommunerna

Granskningen visar att också Arbetsförmedlingens samverkan med kommunerna varierar över landet. Både intervjuer och enkätsvar visar att samverkan hade kommit olika långt i olika kommuner, att formerna för samverkan skiljde sig åt och att samverkan saknades helt i vissa kommuner.

I granskningen av Arbetsförmedlingens arbete med utbildningsplikten i etableringsprogrammet har IAF haft viss samordning med Skolinspektionen som under samma period har genomfört en kartläggning av den kommunala vuxenutbildningens erbjudande av utbildning till elever som omfattas av utbildningsplikten. Både IAF:s granskning och Skolinspektionens kartläggning visar att få arbetssökande som omfattas av utbildningsplikten deltog i kommunal vuxenutbildning på grundläggande eller gymnasial nivå. 

– För att syftet med utbildningsplikten ska uppnås är det viktigt att Arbetsförmedlingen, kommunerna och utbildningsanordnarna har en fungerande samverkan och en tydlig ansvarsfördelning, säger Peter Ekborg. 

Rapporten Utbildningsplikten i etableringsprogrammet lämnades över till Arbetsförmedlingen idag, den 18 mars. Senast den 12 juni ska Arbetsförmedlingen svara hur de kommer att arbeta med de brister som IAF beskriver i rapporten.