IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Arbetsförmedlingens återkallande av anvisning till arbetsmarknadspolitiska program

Arbetsförmedlingen anvisar arbetssökande till arbetsmarknadspolitiska program och ska återkalla anvisningen när han eller hon inte längre uppfyller villkoren för att delta i programmet. Den arbetssökande kan begära att Arbetsförmedlingen omprövar återkallandet om han eller hon är missnöjd med beslutet.

Kartläggningens syfte och genomförande

Uppdraget har haft följande syften:

  • Att kartlägga omprövningsärenden där de lokala arbetsförmedlingskontoren har ändrat beslut om återkallande av anvisning till arbetsmarknadspolitiska program.
  • Att följa upp de åtgärder som Arbetsförmedlingen avsåg att vidta efter de brister som IAF tog upp i sin rapport om återkallande 2012.
  • Att deskriptivt redovisa Arbetsförmedlingens återkallande av arbetsmarknadspolitiska program halvårsvis under åren 2012-2014.

IAF har genomfört en ärendekartläggning och sammanställt statistiska uppgifter för anvisningar och återkallanden. 

Handläggning av omprövningsärenden av återkallade anvisningar

Kartläggningen av Arbetsförmedlingens handläggning av 66 omprövningsärenden visade följande:

  • Arbetsförmedlingen kommunicerade inte den arbetssökande i 17 ärenden. Av dessa ändrades beslutet i 6 ärenden på grund av att ursprunglig kommuniceringen saknades eller var otydlig.
  • Majoriteten av begärandena var skriftliga och drygt hälften av ärendena fick en daganteckning i AIS i samband med att begäran kom in. I mindre än hälften av ärendena handlade Arbetsförmedlingen omprövningsärenden inom en vecka.
  • Arbetsförmedlingen motiverade omprövningsbeslutet i 46 ärenden. I 50 procent av dessa var ändringsorsaken inte följer regelverket i handläggningen eller felaktig handläggning eller bristande information till den sökande. 
  • I 30 procent av alla ändrade beslut var dokumentationen i AIS otydlig eller saknades helt. 
  • Arbetsförmedlingen gjorde rättidsprövning i cirka 40 procent. I de flesta ärenden var det en annan handläggare eller chef som hade gjort omprövningen och ändrat beslutet än den som hade gjort återkallandet av anvisningen. 
  • Återanvisning till programmet skedde i de flesta fall till dagen efter återkallandedagen. 

Uppföljning av Arbetsförmedlingens åtgärder

Arbetsförmedlingen har förtydligat handläggarstödet när det gällde om ett felaktigt beslut av återkallande kunde rättas oberoende om besvärstiden hade passerat eller inte.

De har inte gjort någon fylligare omprövningshänvisning, men de arbetar dock med en översyn av samtliga beslut för att ge en enhetlig och rättssäker utformning av besvärshänvisningar.

Utveckling av anvisningar och återkallade anvisningar

Antalet anvisningar till arbetsmarknadspolitiska program under första halvåret 2014 var cirka 199 000, vilket var en minskning jämfört med 2013 men något fler än 2012. De tre vanligaste programmen för alla perioderna var jobb- och utvecklingsgarantin, jobbgarantin för ungdomar och förberedande insatser.

Under första halvåret 2014 upphörde cirka 240 000 anvisningar till program. Arbetsförmedlingen återkallade drygt 6,4 procent av dessa. Det är en ökning sedan 2012 då 3,7 procent av anvisningarna återkallades. 

De två vanligaste orsakerna till återkallande i jobb- och utvecklingsgarantin var att den arbetssökande hade avvisat en insats eller uppfyllde ett nytt arbetsvillkor. För jobbgarantin för ungdomar var de två vanligaste orsakerna till återkallande att den arbetssökande hade avvisat en insats eller misskött sig eller stört verksamheten.