IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Tillsynsärenden

Vi kan starta tillsynsärenden gentemot arbetslöshetskassorna, Arbetsförmedlingen och/eller Försäkringskassan. Ett tillsynsärende är ofta en begränsad fråga som vi vill följa upp för att kunna besluta om lämpliga åtgärder.

IAF förfogar över vissa sanktioner i tillsynen över arbetslöshetskassorna. Dessa är erinran, föreläggande om rättelse och indragning av statsbidraget. IAF ska även under vissa förutsättningar besluta om återkrav av statsbidraget.  Bestämmelserna om erinran och föreläggande om rättelse finns i 91 § första respektive andra stycket lagen (1997:239) om arbetslöshetskassor (LAK). 

Sanktioner kan inte tilldelas till varken Arbetsförmedlingen eller Försäkringskassan. 

Nedan beskriver vi våra pågående tillsynsärenden.

Flera tillsynsärenden startar på grund av längre väntetider

När väntetider för ersättningsärenden blir längre än 4 veckor kan IAF starta ett tillsynsärende gentemot den berörda arbetslöshetskassan. I vår statistikdatabas och vår veckostatistik  går det att följa statistik om väntetiden hos arbetslöshetskassorna.

Regelbunden kontakt med berörd arbetslöshetskassa

IAF har regelbundna kontakter med den arbetslöshetskassan som vi startar ett tillsynsärende mot och på så sätt följer upp arbetslöshetskassans arbete med att få ner väntetider till rimliga nivåer. Om väntetider fortsätter vara orimligt långa även efter att arbetslöshetskassan har vidtagit gåtgärder kan IAF besluta om att sanktionera den berörda arbetslöshetskassan. Sanktioner som kan vara aktuella är erinran eller föreläggande om rättelse.