IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Arbetsförmedlingens uppföljning av anvisningar till arbete

Huvudsyftet med denna rapport är att redovisa och analysera hur Arbetsförmedlingens uppföljning av lämnade anvisningar till arbete fungerar. I den mån det är möjligt ska rapporten belysa om det finns skillnader mellan olika marknadsområden eller andra grupper.

Rapporten ska även belysa varför Arbetsförmedlingen ibland inte lämnar underrättelse när de arbetssökande inte har sökt ett anvisat arbete och vad arbetsförmedlaren lämnar för motivering när de har gjort en felaktig anvisning.

Skillnader mellan marknadsområden

Anvisningarna i alla marknadsområden, förutom Norra Mälardalen, hade en statistisk signifikant högre sannolikhet jämfört med Stockholm Gotland att bli uppföljda av Arbetsförmedlingen under 2014. Resultatet beror inte på skillnader bland de arbetssökande med avseende på kön, ålder, utbildning, födelseland eller grad av arbetslöshet. En möjlig förklaring till skillnaderna är istället exempelvis kulturen på de olika arbetsförmedlingskontoren kring hur arbetsuppgifter ska prioriteras. Det kan även förekomma olika arbetsrutiner på de olika kontoren.

Skillnader mellan anvisningar avseende unga och äldre

I rapporten framkommer även att det är statistiskt säkerställt att anvisningar som avsåg den yngsta åldersgruppen, 24 år och yngre, hade lägre sannolikhet att bli uppföljda jämfört med anvisningar i de övriga åldersgrupperna. Det är tänkbart att denna skillnad beror på hur de arbetssökande svarar på anvisningen och om de överhuvudtaget svarar. Detta skulle i så fall innebära att de sökande som har en större benägenhet att svara på en anvisning även har en högre andel uppföljda anvisningar jämfört med de som tenderar att inte svara på anvisningar. 

Stort mörkertal för underrättelser

IAF konstaterar även att det verkar finnas ett stort mörkertal när det gäller underrättelser med anledning av att en arbetssökande inte har sökt ett anvisat arbete. Knappt hälften av alla ej sökta anvisningar under 2014 följdes inte av någon underrättelse överhuvudtaget inom två veckor. Mindre än en tredjedel av de ej sökta anvisningarna följdes av en underrättelse som Arbetsförmedlingen har lämnat på grund av att den sökande inte har sökt det anvisade arbetet. Varje gång en underrättelse inte lämnas är det risk att en felaktig ersättning betalas ut. Resultaten i rapporten visar även att det finns indikationer på att arbetsförmedlarna lämnar underrättelser med andra underrättelsegrunder när en sökande inte har sökt ett anvisat arbete. Dessa underrättelser kan i sammanhanget vara relevanta då det exempelvis kan vara så att en aktivitetsrapport inte har kommit in. Sådana underrättelser bör dock inte ersätta underrättelser med anledning av att den sökande inte har sökt ett anvisat arbete eftersom detta kan leda till att sanktionen för den sökande stannar vid ett för lågt sanktionssteg och att felaktig ersättning därmed riskeras att utbetalas.

Skälen att inte underrätta sammanföll med skälen till felaktig anvisning

Den ena ärendekartläggningen avsåg andra halvåret 2014 och skulle kartlägga vilka skäl arbetsförmedlarna angav till att de inte lämnade underrättelse. Den visade att endast en fjärdedel av de ej sökta anvisningarna utan underrättelse hade en sådan motivering. De vanligaste motiveringarna var att

  • den sökande har fått eller kommer att få ett annat arbete
  • platsannonsen var borttagen före sista ansökningsdag så att arbetet inte kan sökas 
  • den arbetssökandes kompetens bedöms vara bristfälligt i förhållande till kravet i det anvisade arbetet.

Dessa motiveringar sammanfaller till stor del med de öppna motiveringar som arbetsförmedlarna har angett under annan orsak när de registrerat felaktig anvisning. Detta indikerar att arbetsförmedlarna är osäkra på hur de ska registrera uppföljningen av en anvisning.

Svårigheter att följa upp arbetet med uppföljning

IAF pekar även på att det finns svårigheter, både för IAF och för Arbetsförmedlingen, att följa upp arbetet med uppföljning av anvisningar. Särskilt förekommer det problem eftersom det inte exakt går att koppla en ej sökt anvisning till en underrättelse.

Förbättringsförslag till system och interna dokument

IAF föreslår slutligen några förbättringar i Arbetsförmedlingens ärendehanteringssystem och interna dokument. 

  • Automatiska kopplingar mellan aktivitetsrapporterna och anvisningarna skulle underlätta uppföljningen för arbetsförmedlarna. Om den sökande svarar på anvisningen i en aktivitetsrapport skulle detta automatiskt kunna synas i anvisningen.
  • Automatiserade underrättelser för att på så sätt styra arbetsförmedlarens arbete med underrättelser. Arbetsförmedlingen uppger dock att det kan bli aktuellt att halvautomatisera dessa i slutet av 2015.
  • Ett tydligt och sammanhållet dokument om uppföljning av anvisningar skulle underlätta för arbetsförmedlarna. Informationen finns idag utspridd i flera olika interna dokument, vilket skulle kunna försvåra handläggningen för arbetsförmedlarna.