IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Arbetslöshetskassornas hantering av arbetslöshetsersättning under uppsägningstid

Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF) redovisar i denna rapport kartläggningen av hur arbetslöshetskassorna hanterar arbetslöshetsersättning under uppsägningstid. Syftet med uppdraget har varit att kartlägga arbetslöshetskassornas hantering av arbetslöshetsersättning under uppsägningstid.

Av grundvillkoren i 9 § lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring (ALF) framgår att den sökande ska vara arbetslös och oförhindrad att ta ett arbete för arbetsgivares räkning för att vara berättigad till arbetslöshetsersättning. En person som sägs upp från sin anställning har rätt till uppsägningstid enligt kollektivavtal eller lagen (1982:80) om anställningsskydd (LAS). En arbetstagare som väljer att avstå från sin rätt till uppsägningstid enligt LAS eller kollektivavtal, sedan uppsägningen verkställts kan, enligt ett avgörande från Försäkringsöverdomstolen (FÖD), anses vara arbetslös och uppfylla villkoren enligt 9 § ALF för rätt till arbetslöshetsersättning. 

I maj 2014 genomförde IAF en webbenkät bland samtliga 28 arbetslöshetskassor om hur de hanterade arbetslöshetsersättning under uppsägningstid. Enkätsvaren visade bland annat att: 

 • 25 arbetslöshetskassor hade någon form av rutin (skriftlig eller muntlig) för hanteringen av ärenden där sökande ansöker om ersättning under pågående uppsägningstid.
 • Det var vanligast att arbetslöshetskassorna använde SO:s rutiner.
 • Av de 25 arbetslöshetskassor som uppgav att de hade någon form av rutin, utredde 17 om den sökande hade rätt till uppsägningstid från sin tidigare arbetsgivare.
 • 11 av 18  arbetslöshetskassor hade som rutin att utreda om den sökande hade rätt till ytterligare uppsägningstid enligt till exempel kollektivavtal. 
 • Det var 18 av 18 arbetslöshetskassor som inte gjorde någon skillnad på om de sökande hade rätt till ytterligare uppsägningstid enligt kollektivavtal eller LAS.
 • När arbetsgivaren och arbetstagaren kommit överens om förkortad uppsägningstid
 • 1 av 18 arbetslöshetskassor fattade beslut om avslag vid ansökan om ersättning.
 • 11 av 18 arbetslöshetskassor fattade beslut om avstängning från rätt till ersättning.
 • 6 av 18 arbetslöshetskassor fattade beslut om att tillerkänna ersättning om arbetsgivaren och den sökande hade kommit överens om förkortad uppsägningstid.

När arbetsgivaren inte har beaktat den sökandes rätt till uppsägningstid

 • 5 arbetslöshetskassor fattade beslut om avslag i ärenden där en sökande ansökte om ersättning under uppsägningstid och arbetsgivaren inte hade beaktat en sökandes rätt till uppsägningstid. Arbetslöshetskassorna fattade beslut om avslag enligt 9 § ALF.
 • 1 arbetslöshetskassa fattade beslut om avstängning från rätt till ersättning i ärenden där en sökande ansökte om ersättning under uppsägningstid och arbetsgivaren inte hade beaktat en sökandes rätt till uppsägningstid.
 • 3 arbetslöshetskassor fattade beslut om att tillerkänna ersättning.
 • 9 arbetslöshetskassor svarade annat. Det framkom exempelvis att de i första hand utredde om det fanns något separat avtal som reglerade att den sökande fått förkortad uppsägningstid, och att de utredde varje enskilt ärende för sig. 

Tillämpning av regelverket för sökande som har pågående uppsägningstid

De flesta arbetslöshetskassorna ansåg inte att regelverket var svårt att tillämpa för sökande som har pågående uppsägningstid. 

Arbetslöshetskassorna uppgav dock bland annat följande:

 • Det är svårt att utreda ärenden när den sökande har fått förkortad uppsägningstid.
 • Det uppstår svårighet i ärenden där uppsägningstid löper, men där uppsägningslön inte betalades ut.
 • Regelverket är svårt när det finns uppsägningstid i kollektivavtal. 
 • Det skulle vara önskvärt med en närmare reglering av ersättning av arbetslöshetsersättning under uppsägningstid.

Slutsatser

IAF kan konstatera att det finns skillnader i hur arbetslöshetskassorna upplever regelverket och i hur de hanterar ersättningsanspråk under pågående eller förkortad uppsägningstid. Arbetslöshetskassorna bedömer rätten till ersättning under uppsägningstid på olika sätt. En del arbetslöshetskassor fattar beslut om att tillerkänna ersättning om arbetsgivaren och den sökande har kommit överens om förkortad uppsägningstid. Vissa arbetslöshetskassor avslår ansökan om ersättning under löpande uppsägningstid och vissa arbetslöshetskassor stänger av medlemmen från rätt till ersättning, när han eller hon har avtalat bort uppsägningstiden. Vidare noterar IAF att arbetslöshetskassorna har haft svårt att uppskatta antalet ersättningsärenden under pågående uppsägningstid.

IAF konstaterar att rättsläget framstår som oklart när det gäller ersättningsrätt främst under uppsägningstid som avtalats bort helt eller delvis. IAF anser att det kan finnas skäl att överväga om regelverket ger arbetslöshetskassorna tillräckligt stöd för en enhetlig tillämpning av regelverket kring uppsägningstid.