IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Arbetslöshetskassornas hantering av omprövning av utträde vid bristande betalning av medlemsavgiften

Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringens (IAF) kartläggning Arbetslöshetskassornas hantering av omprövning av utträde vid bristande betalning av medlemsavgiften är ett egeninitierat uppdrag. Medlemskap i en arbetslöshetskassa är en förutsättning för att omfattas av inkomstbortfallsförsäkringen i händelse av arbetslöshet. Till skillnad från andra socialförsäkringar är denna en frivillig omställningsförsäkring.

Att vara medlem i en arbetslöshetskassa förutsätter dock att medlemsavgiften betalas inom föreskriven tid, med risk annars för att medlemskapet upphör. 

En förutsättning för att få ett fortsatt obrutet medlemskap, trots bristande betalning, är att det framkommit omständigheter som är av den karaktären att det utgör särskilda skäl som uppfyller lagstiftningens krav. 

Inom arbetslöshetsförsäkringen måste såväl likabehandlingsperspektivet som kravet på en rättssäker handläggning vara stort. Det är således med utgångspunkt från lagstiftarens intentioner och den restriktivitet som rättspraxis utformat som prövningen av särskilda skäl ska ta sikte.    

IAF har kartlagt arbetslöshetskassornas omprövningar och bedömningar av särskilda skäl.  

Underlaget utgörs av 252 omprövningsärenden fördelat på 26 arbetslöshetskassor. Arbetslöshetskassorna har vid omprövning bedömt att det föreligger särskilda skäl i närmare hälften av ärendena och därmed beviljat ett fortsatt medlemskap. I vissa fall har det funnits särskilda skäl, medan det i andra fall inte har framkommit omständigheter som kan anses utgöra grund för särskilda skäl.

Kartläggningen ger en tydlig bekräftelse på att rättsäkerheten inte fullt ut är säkerställd inom denna del av försäkringen. Detta förhållande kan riskera att undergräva försäkringens legitimitet eftersom besluten kan uppfattas som godtyckliga. Det tyder dessutom på att detta är ett utvecklingsområde inom försäkringen. 

IAF kommer under hösten att begära in redogörelser från arbetslöshetskassorna om vilka åtgärder som vidtagits med anledningen av kartläggningens resultat. 

Resultatet av kartläggningen visar i huvudsak på följande:  

  • Det har framkommit att arbetslöshetskassor bedömer att omständigheter, som bostadsflyttande och sådant som kan hänföras till glömska och slarv, utgör särskilda skäl. Detta medför att rättstillämpningen inte står i överensstämmelse med lagstiftningen och gällande praxis.
  • Principerna om att arbetslösa medlemmar inte ska utträda ur arbetslöshetskassan och att arbetslöshetskassan, vid underlåtenhet från medlemmen, anser att medlemsavgiften kunde ha dragits av på utbetald ersättning, bedöms utgöra förutsättningar för särskilda skäl och för ett fortsatt obrutet medlemskap. Dessa beslutsgrunder saknar emellertid författningsstöd.
  • Kartläggningen visar på att det finns ett bristande beslutsunderlag i ärenden där medicinska omständigheter bedöms utgöra särskilda skäl för ett fortsatt obrutet medlemskap. Överlag har det inte i ingivna intyg kunnat styrkas att oförmågan att betala medlemsavgiften är direkt orsakat av ett sjukdomstillstånd. 
  • Underlaget visar att arbetslöshetskassorna i övriga delar hanterar ärenden och bedömningarna om särskilda skäl i enlighet med gällande lagstiftning.