IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Återbetalning av statsbidrag

Syftet med uppdraget har varit att kartlägga hanteringen av återbetalning av statsbidrag samt redogöra för om hanteringen stödjer en korrekt tillämpning av regelverket.

Omfattningen av återbetalningar av felaktigt utbetalat statsbidrag uppgår minst till omkring 70-86 mkr de senaste åren men beloppet kan vara större. Osäkerheten kring detta visar att återbetalningsflödena och redovisningen av dessa behöver förbättras.

IAF framför i rapporten bland annat

  • att det i arbetslöshetskassornas system på ärendenivå tydligt bör framgå om arbetslöshetskassan har fattat beslut om eftergift eller god tro då tredje part har orsakat den felaktiga utbetalningen, enligt 94, 94 a-c §§ LAK. I ärenden där arbetslöshetsersättning har betalats ut felaktigt är det enbart något av dessa skäl som innebär att återbetalning av statsbidrag inte behöver ske. 
  • att arbetslöshetskassornas system bör stödja att man direkt på ärendenivå kan utläsa om belopp som ska återbetalas finns med som återbetalning på en statsbidragsansökan eller inte.
  • att samtliga uppgifter om belopp som ska återbetalas enligt regelverket bör överföras automatiskt till statsbidragsansökan. 
  • att arbetslöshetskassorna idag kan välja att inte återbetala hela eller delar av de belopp som man har tagit upp som återbetalning i statsbidragsansökan. Arbetsförmedlingen efterfrågar en förklaring men vidtar i övrigt inga åtgärder. Med en i högre grad automatiserad hantering och system som är i överensstämmelse med regelverket kan Arbetsförmedlingen ställa krav på att det som arbetslöshetskassorna tar upp som återbetalningar i statsbidragsansökan också betalas tillbaka. 

Förbättrad registerkvalité och ökad automatisering skulle förbättra återbetalningsflödet. Detta skulle öka transparensen och därmed underlätta arbetslöshetskassornas respektive Arbetsförmedlingens interna kontroll och revision men också den tillsyn som utförs av IAF.