IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Förstagångsprövade företagarärenden vid Unionens arbetslöshetskassa

Av IAF:s plan för tillsyn och uppföljning för 2014 framgick att myndigheten under året skulle genomföra en löpande tematisk granskning av förstagångsprövade företagarärenden vid vissa arbetslöshetskassor.

IAF genomförde granskningen av förstagångsprövade företagarärenden vid Unionens arbetslöshetskassa i Stockholm den 16 till den 17 oktober 2014. Granskningen innefattade sådana ärenden där prövningen avser rätten till arbetslöshetsersättning för en ersättningssökande som inte tidigare varit arbetslös eller som inte har rätt att återknyta till tidigare period med arbetslöshetsersättning. Urvalet för granskningen omfattade 22 ärenden (av en total population på 22) där arbetslöshetsersättning betalats ut med minst en ersättningsdag under perioden den 1 juli 2012 till och med den 30 juni 2013.

IAF bedömde att det fanns anledning att påpeka brister i 5 av 22 granskade ärenden. I övrigt kunde IAF konstatera att de 17 ärenden som lämnats utan påpekande vid granskningen på Unionens arbetslöshetskassa hade hanterats i enlighet med gällande lagstiftning i de delar som granskats.