IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Hotell- och restauranganställdas arbetslöshetskassa

IAF har genomfört en granskning av Hotell- och restauranganställdas arbetslöshetskassas tillämpning av regelverket vid utredning och beslut ifråga om ersättningsrätt efter inkomna underrättelser. Totalt granskades 114 ärenden.

IAF bedömde i det granskningsprotokoll som upprättades efter granskningen att det fanns anledning att påpeka brister i 4 av 114 granskade ärenden. Efter det att arbetslöshetskassan yttrat sig över protokollet bedömer IAF att två påpekanden ska kvarstå. I övrigt kunde IAF konstatera att de 112 ärenden som lämnats utan påpekande vid granskningen på Hotell- och restauranganställdas arbetslöshetskassa hade hanterats i enlighet med gällande lagstiftning i de delar som granskats.