IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Kommunalarbetarnas arbetslöshetskassa

IAF har genomfört en granskning av Kommunalarbetarnas arbetslöshetskassas tillämpning av regelverket vid utredning och beslut ifråga om ersättningsrätt efter inkomna underrättelser om ifrågasatt ersättningsrätt från Arbetsförmedlingen. Totalt granskades 108 ärenden.

IAF bedömde att det fanns anledning att göra två generella påpekanden samt att påpeka brister i 14 av 108 granskade ärenden i granskningsprotokollet. Sedan arbetslöshetskassan yttrat sig över IAF:s granskningsprotokoll bedömer IAF att det ena av de två generella påpekandena kvarstår samt att påpekanden ska kvarstå i 11 av de 14 ärendena. I övriga 97 granskade ärenden kan IAF konstatera att besluten fattats i enlighet med gällande lagstiftning i de delar som granskats.