IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Vem missköter sitt arbetssökande?

Den första september 2013 ändrades regelverket i arbetslöshetsförsäkringen. Bland annat infördes nya krav på aktivt arbetssökande samt ett nytt sanktionssystem med åtgärder som gradvis trappas upp för den som missköter sitt arbetssökande. Detta uppdrag kartlägger vilka ersättningstagare som i högre utsträckning än andra får sanktioner för att de missköter sitt arbetssökande.

Vem som får sanktioner

Under den undersökta perioden september 2013 till och med oktober 2014 har en fjärdedel av alla ersättningstagare fått någon sanktion för att de misskött sitt arbetssökande. Bland de som fått sanktioner är vissa grupper överrepresenterade jämfört med genomsnittet. Dessa grupper är bland andra

  • ersättningstagare med grundbelopp 
  • lågavlönade 
  • lågutbildade 
  • utrikes födda 

Det finns en systematik i att dessa grupper, förutom att vara överrepresenterade i åtgärdstrappan, även är sådana som har en svagare ställning på arbetsmarknaden med i genomsnitt större svårigheter att finna jobb. 

Av de ersättningstagare som får någon sanktion och hamnar i åtgärdstrappan är det cirka 30 procent som får ytterligare sanktioner och går vidare till högre trappsteg. Under den undersökta tidsperioden har 568 ersättningstagare nått det femte och sista steget och blivit avstängda från ersättning. I åtgärdstrappan förstärks de mönster som tidigare noterats. Ju högre upp i trappan, desto större andel utgörs av grupper som står längre från arbetsmarknaden.

Hur lång tid det tar att röra sig genom trappan

IAF har även undersökt hur lång tid ersättningstagare tillbringar på respektive trappsteg, genom att mäta hur många dagar som går mellan två sanktionsbeslut. Mediantiden är omkring två månader mellan den första och den andra sanktionen, men det finns en stor spridning mellan olika ersättningstagare. De som under tidsperioden rört sig högre upp i trappan tillbringar väsentligt kortare tid på varje trappsteg än de som stannat på lägre trappsteg. För de ersättningstagare som fått många sanktioner förflyter alltså relativt lite tid mellan ett sanktionsbeslut och nästa.

Varför är vissa grupper överrepresenterade?

IAF kan konstatera att bland de undersökta ersättningstagarna tenderar grupper som står längre från arbetsmarknaden att få fler sanktioner än genomsnittet. Detta kan bero på att dessa grupper även tillbringar längre tid i arbetslöshet och därmed har större möjlighet att få sanktioner. Det är även tänkbart att samma anledningar som gör att somliga har svårare att hitta och behålla jobb även gör det svårare för dem att sköta sitt jobbsökande. Det kan handla om svårigheter att passa tider, språksvårigheter, eller svårigheter att klara administrationen som krävs för att uppfylla villkoren för aktivt jobbsökande. Det är också möjligt att vissa ersättningstagare inte alls är arbetssökande, men fortsätter att ta emot ersättning tills de stängs av. Sådana slutsatser går dock inte att dra utifrån resultaten i rapporten, utan förblir fristående resonemang.