IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Arbetslöshetskassornas hantering av överklaganden

IAF har kartlagt hur arbetslöshetskassorna hanterar överklaganden. Kartläggningen har gjorts dels genom en enkät till samtliga arbetslöshetskassor och dels genom att domare och annan domstolspersonal på förvaltningsrätterna i Stockholm, Göteborg och Malmö har intervjuats.

Som helhet betraktat har arbetslöshetskassorna ett bra sätt att hantera överklaganden. Hanteringen av överklaganden är organiserad på ett sådant sätt att det inte påverkar handläggningstiden negativt. De allra flesta överklaganden överlämnas skyndsamt till förvaltningsrätten och inom de tidsramar som JO har satt upp som en målsättning för förvaltningsmyndigheter. Två arbetslöshetskassor har längre tid än en vecka som målsättning för att överlämna överklaganden till domstol, och de bör snarast se till att korta denna tid.

Det finns en viss förbättringspotential vad gäller det material från respektive ärendeakt som arbetslöshetskassan bifogar överklagandet. Det gäller särskilt dokument som visar hur man gjort vissa beräkningar som lagts till grund för det överklagade beslutet. Det skulle också vara av värde för domstolarna om de på ett enkelt sätt kan komma i direktkontakt via telefon med den ansvariga handläggaren eller motsvarande. Vidare skulle det vara positivt för likabehandlingen och effektiviteten om delgivningslagen gjordes tillämplig på arbetslöshetskassorna.