IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Granskning av arbetslöshetskassornas årsredovisningar 2015

IAF har granskat samtliga 28 arbetslöshetskassors årsredovisningar för 2015. Granskningen visar att 5 av 28 årsredovisningar stämmer med Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringens föreskrifter (IAFFS 2014:6) om arbetslöshetskassor, inklusive bilaga. Hos övriga 23 fanns en eller flera avvikelser; exempelvis saknades enstaka uppgifter i förvaltningsberättelsen och/eller poster i resultat- och balansräkningen.

IAF bedömer att det i de flesta fall handlar om mindre allvarliga avvikelser. De noterade avvikelserna har ingen påverkan på respektive arbetslöshetskassas resultat.

Arbetslöshetskassorna ska följa uppställningen för resultat- och balansräkning i föreskriftens bilaga samt övrigt i föreskriften som gäller för upprättandet av arbetslöshetskassornas årsredovisningar. Föreskriftens uppställning för resultat- och balansräkning är ett minimikrav. Detta innebär att poster för vilka det inte finns någon uppgift att redovisa ändå ska tas med och redovisas till ett nollvärde.

IAF kan utifrån sina granskningar av arbetslöshetskassornas årsredovisningar konstatera att förbättringar har skett över tid, men att det fortsatt föreligger brister, om än av mindre allvarlig karaktär. IAF vill dock poängtera att finns det en föreskrift så ska den naturligtvis följas.