IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Fastighets arbetslöshetskassa

IAF har genomfört en granskning av Fastighets arbetslöshetskassas tillämpning av regelverket vid utredning och beslut ifråga om ersättningsrätt efter inkomna underrättelser. Totalt granskades 90 ärenden.

IAF har i granskningsprotokollet påpekat brister i fyra av de granskade ärendena. Sedan arbetslöshetskassan yttrat sig över protokollet bedömer IAF att påpekandena kvarstår i alla fyra ärenden.

I övrigt kunde IAF konstatera att de 86 ärendena som lämnats utan påpekande vid granskningen på Fastighets arbetslöshetskassa hade hanterats i enlighet med gällande lagstiftning i de delar som granskats.

Urvalet innehöll ursprungligen 95 ärenden. Fem av dessa ärenden utgick dock eftersom de inte uppfyllde urvalskriterierna. IAF har därmed granskat 90 ärenden.