IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Transportarbetarnas arbetslöshetskassa

IAF har genomfört en granskning av Transportarbetarnas arbetslöshetskassas tillämpning av regelverket vid utredning och beslut ifråga om ersättningsrätt efter inkomna underrättelser. Totalt granskades 120 ärenden.

IAF har i granskningsprotokollet påpekat brister i 16 av de granskade ärendena. Sedan arbetslöshetskassan yttrat sig över protokollet bedömer IAF att påpekandena kvarstår i 14 ärenden.

I övrigt kunde IAF konstatera att de 106 ärenden som lämnats utan påpekande vid granskningen på Transportarbetarnas arbetslöshetskassa hade hanterats i enlighet med gällande lagstiftning i de delar som granskats.