IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Implementering av de nya sanktionsreglerna för personer med aktivitetsstöd

Den 1 mars 2015 trädde nya åtgärdsregler inom aktivitetsstödet i kraft. Syftet med regeländringen var att samordna åtgärdsreglerna för aktivitetsstöd och utvecklingsersättning med de inom arbetslöshetsförsäkringen.

Denna rapport ger en övergripande bild av hur Arbetsförmedlingens implementering av det nya åtgärdssystemet inom aktivitetsstödet har fungerat och hur Arbetsförmedlingen anser att det har gått att tillämpa det nya regelverket under perioden 1 mars­ – 30 september 2015. Uppdraget syftade även till att kartlägga Arbetsförmedlingens lämnade underrättelser och återkallade anvisningar till program med aktivitetsstöd under perioden 1 juli–30 september 2015.

Stor mängd underrättelser efter regeländringen

Arbetsförmedlingen har inrättat enheten Ersättningsprövning som utreder och fattar beslut om varning och avstängning från aktivitetsstödet. Enheten fick efter åtgärdsreglernas införande ta emot en mycket större mängd underrättelser (42 000) än vad som var prognosticerat (15 000). Det medförde stora prestandaproblem i deras ärendehanteringssystem den första tiden.

Den absolut vanligaste underrättelseorsaken under den kartlagda perioden var att den arbetssökande inte hade lämnat in sin aktivitetsrapport i tid, drygt 8 av 10 underrättelser lämnades av den anledningen. Dessa underrättelser skapas och skickas automatiskt.

Erfarenheter på enheten Ersättningsprövning

Arbetsförmedlingen hade en del tekniska problem under den första tiden efter införandet av de nya åtgärdsreglerna. Enheten Ersättningsprövning beskriver även att det finns brister i de interna rutinerna hos Arbetsförmedlingen som medför merarbete för enheten och bland annat har lett till att de har fått avskriva ärenden. Några av de brister som framkommit är att:

  • arbetsförmedlarna inte registrerar manuellt inkomna aktivitetsrapporter i tid, vilket leder till att en underrättelse felaktigt går iväg till enheten Ersättningsprövning
  • arbetsförmedlare gör felaktiga överenskommelser med programdeltagare
  • Arbetsförmedlingen inte har korrekta adressuppgifter till programdeltagare. Enheten får hantera mellan 1 200 – 1 500 brev per månad som kommer i retur på grund av detta.

Felaktiga orsaker för att återkalla en anvisning

Kartläggningen visar att Arbetsförmedlingen återkallade anvisningar till program för orsaker som inte längre finns i regelverket. Under den undersökta perioden skulle hälften av alla återkallade anvisningar för personer i jobb- och utvecklingsgarantin istället ha lett till en underrättelse eller att personen blev utskriven från programmet. När en anvisning återkallas istället för att leda till en underrättelse medför detta att:

  • programdeltagaren på felaktiga grunder förlorar rätten att delta i programmet
  • programdeltagaren i de flesta fall får en hårdare sanktion än om rätt regelverk hade tillämpats.

Stor variation mellan kontoren

IAF kan konstatera att antalet underrättelser och anvisningar som arbetsförmedlingskontoren lämnade respektive återkallade varierar. Genomsnittet för hela riket var cirka 300 underrättelser och 19 återkallade anvisningar per 1 000 programdeltagare under juli–september 2015. Spridningen mellan kontoren var 1 till drygt 700 lämnade underrättelser och 0 till 57 återkallade anvisningar per 1 000 programdeltagare.

Missat besök hos kompletterande aktör

IAF har uppmärksammat att Arbetsförmedlingens handläggning av ärenden där en programdeltagare uteblivit från ett besök hos en kompletterande aktör skiljer sig från övriga programdeltagare. En deltagare som uteblivit från ett besök hos en kompletterande aktör ska, enligt Arbetsförmedlingens rutiner, få en anvisning återkallad, men för en person som missat ett besök på Arbetsförmedlingen ska arbetsförmedlaren lämna en underrättelse. IAF:s mening är att Arbetsförmedlingens behandling av programdeltagare hos kompletterande aktör strider mot de nya åtgärdsreglerna och har påtalat detta för Arbetsförmedlingens ledning. Arbetsförmedlingen har uppgett att de kommer att ändra tillämpningen snarast möjligt och ändra såväl intern och extern information som handläggarstöd.

IAF:s slutsatser

Kartläggningen visar att det inom vissa områden finns omfattande och allvarliga brister. IAF vill att Arbetsförmedlingen ska redovisa hur de planerar att åtgärda följande brister:

  • Systemstöden stödjer inte en korrekt tillämpning av regelverket för återkallande. Exempelvis var hälften av alla återkallade anvisningar för deltagare i jobb- och utvecklingsgarantin felaktiga då angivna återkallandeorsaker inte längre finns i regelverket. 
  • Arbetsförmedlarna fattar individuella överenskommelser med arbetssökande som det inte finns stöd för i regelverket.

Därutöver behöver Arbetsförmedlingen utreda och redovisa till IAF:

  • Vad den stora variationen mellan kontoren beror på när det gäller lämnade underrättelser och återkallande anvisningar.

Arbetsförmedlingen ska även till IAF:

  • lämna en tidsplan för när de nya rutinerna vid missade besök eller kontakter med kompletterande aktör ska införas och tillämpas.