IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

När anställningen avslutats på egen begäran - en granskning av giltiga skäl

I denna rapport presenterar IAF en granskning av arbetslöshetskassornas bedömning av giltiga skäl för att inte stänga av den sökande från arbetslöshetsersättning.

En del personer som söker arbetslöshetsersättning har själva valt att avsluta sitt arbete och har därför förorsakat sin egen arbetslöshet. Det kan finnas många orsaker till att någon avslutar sin anställning på egen begäran, och arbetslöshetskassan ska bedöma om den sökande haft giltiga skäl för att sluta sitt arbete. För att inte stängas från rätten till arbetslöshetsersättning under viss tid krävs starka skäl som dessutom kan styrkas av den sökande.

Arbetslöshetskassorna behöver fokusera mer på utredning och styrkta skäl

Arbetslöshetskassorna utreder inte alltid ärendena i den omfattning som krävs. Utredningen ska visa att det framkommit giltiga skäl för att den ska kunna ligga till grund för ett beslut att inte stänga av den sökande från rätten till ersättning. I flera fall saknas det ett sådant underlag.

När medicinska skäl har åberopats visar inte alltid läkarintygen att arbetet är olämpligt med hänsyn till den sökandes hälsa. Samtidigt kan IAF konstatera att i de fall läkarintygen faktiskt styrker skälen har det istället inte framgått om arbetslöshetskassorna har säkerställt att sökanden inte kan återgå till vare sig tidigare arbete, efter det att arbetsgivaren vidtagit arbetsanpassade åtgärder, eller till ett annat arbete hos arbetsgivaren.

Skälen är inte alltid giltiga i arbetslöshetsförsäkringens mening

IAF konstaterar också att arbetslöshetskassorna har godtagit skäl som inte utgör giltiga skäl i försäkringens mening. Arbetslöshetskassorna har bl.a. bedömt att utbetalt avgångsvederlag och allmänt missnöje med ledarskap, organisation och arbetsuppgifter utgör giltiga skäl. Det finns dock inget stöd för detta i författningen, rättspraxis eller förarbetena.

Dokumentationen är viktig

Rapporten visar att dokumentationen kan förbättras. För att förstå hur arbetslöshetskassorna kommit fram till sitt beslut krävs att dokumentationen speglar arbetslöshetskassornas resonemang och de omständigheter som arbetslöshetskassorna fäst avgörande vikt vid.

Förbättringsarbete och intern styrning och kontroll stärker rättssäkerheten och minimerar risken för felaktiga utbetalningar

En bristande rättstillämpning innebär alltid en ökad risk för att ersättning betalas ut felaktigt. IAF anser att arbetslöshetskassorna behöver använda flera styrmedel, däribland fortbildning, uppföljning och kontroll, för att stärka rättssäkerheten i denna del av försäkringen.