IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Arbetsförmedlingens arbete med platsanvisningar

Det finns inget krav i regelverket på att Arbetsförmedlingen ska anvisa arbetssökande till lediga platser, men när en platsanvisning är gjord finns det regler som Arbetsförmedlingen ska följa. I en ny rapport har IAF särskilt fokuserat på hur marknadsområde Göteborg Halland arbetar med platsanvisningar, eftersom det under både 2014 och 2015 var det marknadsområde som i lägst utsträckning underrättade arbetslöshetskassan när en arbetssökande inte hade sökt ett anvisat arbete.

IAF har genomfört strukturerade samtal med arbetsförmedlare i marknadsområde Göteborg Halland för att klargöra orsakerna till bristerna i regeltillämpningen. Fokus har varit på arbetsförmedlarnas egna förslag på sätt att säkerställa att regelverket kring platsanvisningar följs. Rapporten visar att hanteringen har brister.

Det finns en risk för att underrättelser inte skickas om arbetsförmedlare har bristande kunskaper om reglerna i arbetslöshetsförsäkringen. Arbetsförmedlingen ska därför säkerställa att underrättelser alltid skickas när arbetssökande utan godtagbara skäl inte sökt ett anvisat arbete.

Det är viktigt att följa upp de automatiska påminnelserna vid bland annat uppföljningen av platsanvisningarna. Arbetsförmedlingen bör säkerställa att de automatiska påminnelserna uppmärksammas och åtgärdas när de är kopplade till regelverket.

En platsanvisning kan redovisas på fem olika sätt och omfattar många manuella moment. Dessutom använder Arbetsförmedlingen ett datasystem som upplevs försvåra hanteringen snarare än underlätta den. Arbetsförmedlingen bör skapa ett sammanhållet dokument för hanteringen av och regelverket kring platsanvisningar och bör förenkla enkla arbetet med platsanvisningar.

IAF:s intervjuer med arbetsförmedlare visar att de känner en oro för att Arbetsförmedlingens utvecklingsarbete, den så kallade Förnyelseresan, har ett alltför stort fokus på service, och att kontrollfunktionen därför hamnar i skymundan. Arbetsförmedlingen bör se till att det kontrollerande uppdraget i arbetslöshetsförsäkringen samverkar med utvecklingsarbetet.

Det finns en rådande "kultur" eller tradition i marknadsområde Göteborg Halland att inte aktivt arbeta med platsanvisningar, vilket ställer till med problem såsom avsaknad av diskussioner och kunskapsbrist inom området. Arbetsförmedlingen ska säkerställa att alla arbetsförmedlare i landet har kunskap om regelverket för platsanvisningar och att detta regelverk följs.

Hanteringen av platsanvisningar har brister inom hela Arbetsförmedlingen, alltså inte enbart i Göteborg Halland. IAF anser därför att Arbetsförmedlingen bör se över arbetet med platsanvisningar i alla sina marknadsområden för att säkerställa att rättssäkerhet och likabehandling råder. Utifrån de inkomna åtgärdsförslagen bedömer IAF att Arbetsförmedlingen har goda förutsättningar för att förbättra arbetet med platsanvisningar.

Senast den 16 juni ska Arbetsförmedlingen återkoppla till IAF vilka åtgärder de genomför med anledning av synpunkterna i denna rapport.