IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Arbetsförmedlingens beslut om sanktioner för personer med aktivitetsstöd

Det är enheten Ersättningsprövning på Arbetsförmedlingen som utreder och fattar beslut efter underrättelser från Arbetsförmedlingens lokala kontor när det kan antas att en programdeltagare har misskött sitt arbetssökande, förlängt tiden i arbetslöshet eller orsakat sin arbetslöshet. År 2016 genomförde IAF en ärendegranskning av enhetens tillämpning av det aktuella regelverket. Denna rapport redovisar resultatet av granskningen och ett antal slutsatser.

Regeltillämpningen fungerar i stort

IAF:s granskning visar att enheten Ersättningsprövning tillämpade regelverket korrekt i nästan 90 procent av ärendena.

Det framkom dock vissa brister och förbättringsområden som har betydelse för regeltillämpningen och likabehandlingen av programdeltagarna.

Enheten Ersättningsprövning behöver utreda om sjukdom som meddelas i efterhand är ett godtagbart skäl

Granskningen visar att enheten inte i tillräcklig omfattning har utrett om sjukdom utgjorde ett godtagbart skäl att utebli från ett bokat besök. I dessa ärenden hade programdeltagaren inte i förväg meddelat förhinder utan först i efterhand framkom det att programdeltagaren varit sjuk. Enheten bedömde att programdeltagaren hade godtagbara skäl och avskrev ärendet eller beslutade om ingen sanktion.

Enligt IAF:s bedömning måste det vara sjukdomen i sig som hindrar en programdeltagare från att anmäla förhinder för att sjukdomen ska anses utgöra ett godtagbart skäl i dessa fall.

Enheten Ersättningsprövning ska göra en självständig utredning

Enheten ska själv utreda och fatta beslut om underrättelser från Arbetsförmedlingens lokala kontor. I ärenden som avsåg att program­deltagaren inte aktivt hade sökt lämpliga arbeten fattade enheten i de flesta ärenden sitt beslut utifrån den motivering som arbetsförmedlarna gav i underrättelsen, vilken oftast återgav innehållet i programdeltagarens aktivitetsrapport.

I ett par ärenden saknades både underlag och dokumentation som styrker enhetens beslut. Enheten hade alltså inte gjort en självständig utredning utifrån ett relevant underlag utan hade fattat beslutet utifrån arbetsförmedlarens bedömning.

Inget regelstöd för att avskriva underrättelser med händelsedatum mer än 30 dagar tillbaka i tiden

Granskningen visar att enheten har avskrivit underrättelser på grund av att händelsedatumet låg mer än 30 dagar bakåt i tiden. Denna hantering saknar stöd i regelverket, en underrättelse ska utredas och vid behov prövas oberoende av när händelsen ägde rum.

Arbetsförmedlingen har angett till IAF att de har ändrat tillämpningen under juni 2016 och handlägger alla ärenden oavsett när ärendet inkom. Det fanns dock ärenden som inkommit därefter som enheten avskrev på grund av att händelsen inträffat för mer än 30 dagar sedan.

Uppföljning

Senast den 19 maj 2017 ska Arbetsförmedlingen skicka en skriftlig redogörelse till IAF av vilka åtgärder de har vidtagit för att komma till rätta med de brister och förbättringsområden som framgår av kapitel 8 i rapporten.