IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Arbetslöshetskassan Alfa - granskning av ekonomi

Arbetslöshetskassan Alfa har en mycket god ekonomi och ett stort eget kapital.

Arbetslöshetskassans verksamhet skiljer sig från andra arbetslöshetskassor då de även hanterar arbetslöshetsersättning för de som inte är medlemmar i någon annan arbetslöshetskassa vilka i arbetslöshetskassans verksamhet benämns som de ej anslutna.

Finansieringsmodellen för de ej anslutna, det vill säga att den delen av verksamheten finansieras genom ett anslag från staten och en avgift per ersättningsdag, saknar tydliga incitament för arbetslöshetskassan att anpassa administrationskostnaderna efter arbetsbelastningen genom den relativt höga nivån på anslaget från staten. När anslaget överstiger administrationskostnaderna blir avgiften per ersättningsdag mindre betydelsefull för arbetslöshetskassans intäkter. Bristerna i den nuvarande finansieringen blir tydlig då meningen med anslaget är att delfinansiera arbetslöshetskassans nödvändiga administrationskostnader, inte täcka allt och mer därtill.

Arbetslöshetskassan bygger nu upp ett eget kapital i verksamheten för ej anslutna. Detta bör kunna användas för att avgiften per ersättningsdag kan fortsätta vara på en låg nivå även när antalet ersättningsdagar ökar. Om antalet ersättningsdagar fortsätter vara på en låg nivå riskerar dock eget kapital i verksamheten för ej anslutna att bli onödigt stort.

Mot bakgrund av att IAF konstaterar att det i första hand finns brister i finansieringsmodellen finns det idag ingen anledning att fortsätta rikta kritik mot den av arbetslöshetskassan använda modellen för kostnadsfördelning mellan verksamheterna för anslutna och ej anslutna.

Uppföljning

Senast under december 2017 ska arbetslöshetskassan till IAF inkomma med budget för 2018 samt ett mål för nivån på eget kapital för ej anslutna.

IAF uppmanar också arbetslöshetskassan att noga följa utvecklingen av eget kapital för anslutna så att detta inte blir för stort.