IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Felaktigt utbetalad arbetslöshetsersättning

I rapporten redovisar IAF omfattningen av arbetslöshetskassornas fordringar, återkrav och återbetalningar när arbetslöshetsersättning har betalats ut felaktigt.

Av rapporten framgår att

  • Arbetslöshetskassornas fordringar för felaktig arbetslöshetsersättning 2016 uppgick till omkring 300 miljoner kronor.
  • Återkraven 2016 uppgick till omkring 115 miljoner kronor.
  • Återbetalningarna har varit något lägre än återkraven men arbetslöshetskassornas fordringar har trots detta inte ökat eftersom arbetslöshetskassorna har beslutat om eftergift, god tro och avskrivning.
  • Av återkraven har endast 60 procent återbetalats helt inom fem år och att små och stora återkrav betalas tillbaka mer sällan.
  • Arbetslöshetskassornas ränteintäkter uppgick till omkring 1,6 miljoner kronor 2016. De har dock minskat jämfört med tidigare eftersom arbetslöshetskassorna från och med 2016 kräver ränta först när skulden är betald.
  • En något större andel kvinnor får återkrav men män återkrävs på större belopp. Sannolikt förklaras skillnaderna av att kvinnor oftare arbetar deltid och att män har högre löner.

IAF kommer att återkomma till att granska detta område.