IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Granskning av arbetslöshetskassornas årsredovisningar 2016

Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringens (IAF) granskning av arbetslöshetskassornas årsredovisningar för 2016 visar få avvikelser från Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringens föreskrifter (IAFFS 2014:6) om arbetslöshetskassor. IAF har kommunicerat avvikelser till 2 av de 28 arbetslöshetskassorna.

Sex årsredovisningar var inte fullständiga när de kom in till IAF men arbetslös­hetskassorna kunde omgående komplettera formalia, exempelvis vidimering. I samtliga dessa fall kom en ny kopia av en komplett årsredovisning in till IAF före den 31 maj enligt föreskrifterna.

IAF:s bedömning är att arbetslöshetskassorna i stort följer IAFFS 2014:6 mycket väl vid upprättandet av sina årsredovisningar.

IAF har även följt upp arbetslöshetskassornas ekonomi med fokus på administrationskostnader och det egna kapitalet. Höga administrationskostnader och stort eget kapital kan leda till att arbetslöshetskassornas medlemsavgifter blir onödigt höga. Färre kan då ta del av arbetslöshetsförsäkringen.

Administrationskostnaderna per medlem varierar fortfarande mycket bland arbetslöshetskassorna, mellan 200-300 och drygt 2000 kronor. Medianvärdet var 657 kronor. Arbetslöshetskassornas egna kapital totalt har minskat men befinner sig fortfarande på en hög nivå. Fyra arbetslöshetskassor hade vid utgången av 2016 ett eget kapital som var större än motsvarande 12 månaders kostnader. Det är viktigt att det egna kapitalet fortsätter att minska.

Generellt är arbetslöshetskassornas ekonomiska situation god.