IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Granskning av Livsmedelsarbetarnas arbetslöshetskassa

Livsmedelsarbetarnas arbetslöshetskassa är den första arbetslöshetskassan som IAF granskat enligt en ny modell som utvecklats för att stärka granskningen av arbetslöshetskassornas arbete. Granskningen har genomförts processinriktat, vilket innebär att arbetslöshetskassans arbetsformer har stått mer i fokus än rättstillämpningen i det enskilda ärendet.

De delar som granskats är arbetslöshetskassans ledning, förvaltning samt i huvudsak två olika ärendetyper. Livsmedelsarbetarnas arbetslöshetskassa fungerar i huvudsak väl i de delar IAF har granskat. Arbetslöshetskassan har också goda allmänna förutsättningar att genomföra sitt uppdrag. Kassan präglas av en informell kultur med få egna rutiner, och där något strukturerat utvecklingsarbete inte förekommer i någon större utsträckning. Det finns dock brister i delar av medlemshanteringen.

De största bristerna som har uppmärksammats vid granskningen och där IAF valt att rikta kritik mot Livsmedelsarbetarnas arbetslöshetskassa gäller delar av medlemshanteringen. Arbetslöshetskassans hantering av medlemmar som är anslutna till både Livsmedelsarbetarnas arbetslöshetskassa och Livsmedelsarbetarförbundet innebär svårigheter för arbetslöshetskassan att tillämpa bestämmelserna om utträde på grund av bristande betalning av medlemsavgiften.

IAF riktar även kritik mot arbetslöshetskassans hantering av de medlemsavgiftsintäkter som tas in av Livsmedelsarbetareförbundet och överförs till arbetslöshetskassan eftersom arbetslöshetskassan inte har fullständig kontroll över inbetalningarna. När IAF inledde granskningen fanns inget avtal kring medlemshanteringen upprättat mellan parterna. Ett sådant avtal har sedan upprättats och skickats till IAF.

Det upprättade avtalet reglerar överföringen av medlemsavgiftsintäkter från Livsmedelsarbetarförbundet till arbetslöshetskassan. IAF anser dock att kassan även behöver säkerställa att inbetalningar av medlemsavgifter följs upp på individnivå.

IAF anmärker också mot att arbetslöshetskassan inte gör någon kontroll av de medlemsuppgifter som förbundet tillhandahåller. Dessa uppgifter ligger till grund för den finansieringsavgift som ska betalas till staten. IAF anser att arbetslöshetskassan behöver se över sina rutiner för att säkerställa att man rapporterar korrekt medlemsantal till i IAF så att finansieringsavgiften som arbetslöshetskassan ska betala till staten sker med rätt belopp.