IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Risk för dubbel ersättning vid byte av arbetslöshetskassa

IAF har utrett risken för att ersättning ska betalas ut från två arbetslöshetskassor för samma tid när en ersättningssökande byter arbetslöshetskassa under en pågående ersättningsperiod.

Under 2015 gjorde 1 391 individer ett sådant byte av arbetslöshetskassa och av dem var det ca 6 procent, 84 individer, som fick dubbel ersättning för minst en dag. Det innebär att det är en relativt liten andel ärenden som faktiskt påverkas av problematiken med dubbel ersättning.

Kontrollfunktionerna fungerar men kan förbättras

De kontrollfunktioner i arbetslöshetskassornas ärendehanteringssystem som rör övergången mellan arbetslöshetskassorna fungerar som avsett. De flesta är dock bundna till manuell hantering och IAF föreslår därför mer automatiserade lösningar för att minimera risken för dubbel ersättning efter övergång mellan två arbetslöshetskassor.

Informationen till den ersättningssökande måste bli bättre

Den ersättningssökande måste oftast själv kontakta sin nya arbetslöshetskassa för att få information om ersättningsrätten och i vissa fall även uppmärksamma den på att det redan finns en pågående ersättningsperiod på den tidigare kassan. IAF anser därför att informationen om risken för dubbel ersättning och villkoren för att få ersättning från den nya arbetslöshetskassan behöver förbättras.

Sekretessregler försvårar informationsutbytet mellan arbetslöshetskassorna

Även informationsutbytet mellan arbetslöshetskassorna kan förbättras. I detta sammanhang bör regeringen överväga om de sekretessbrytande reglerna i förordningen om arbetslöshetsförsäkringen kan utvidgas så att arbetslöshetskassorna får byta information om eventuellt utbetald ersättning när en person ansöker om medlemskap.