IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Rollfördelningen vid hanteringen av underrättelser

Det finns liknande regler inom arbetslöshetsförsäkringen, aktivitetsstödet och utvecklingsersättningen för åtgärder när en arbetssökande eller deltagare i arbetsmarknadspolitiska program inte fullföljer sina åtaganden. Arbetsförmedlingen skickar en underrättelse till arbetslöshetskassan eller Arbetsförmedlingens enhet Ersättningsprövning som utreder frågan och beslutar om en eventuell sanktion.

IAF har från september till november 2016 intervjuat personer som hanterar underrättelser om ifrågasatt ersättningsrätt för att ta reda på hur rollfördelningen fungerar. Det var 17 intervjuer med företrädare för arbetsförmedlingskontor, arbetslöshetskassor och enheten Ersättningsprövning. Den här rapporten utgår från brister som IAF har beskrivit i tidigare rapporter.

Innebörden av rollfördelningen behöver förtydligas och underrättelseprocessen kan bli effektivare

IAF anser att de aktörer som hanterar underrättelser till en viss del saknar en gemensam förståelse av vad rollfördelningen innebär. Underrättelseprocessen skulle bli effektivare och mer likvärdig om de lokala arbetsförmedlingarna skickar relevant underlag till arbetslöshetskassorna och enheten Ersättningsprövning i samband med underrättelsen. Vad som är relevant underlag bör förtydligas för att minska behovet av kompletteringar och förkorta handläggningstiden.

Tillgång till likvärdigt och tillräckligt underlag

Arbetslöshetskassorna och enheten Ersättningsprövning har liknande uppdrag och regelverk för underrättelser inom arbetslöshetsersättningen och aktivitetsstödet eller utvecklingsersättningen. Ett likvärdigt och mer komplett underlag till arbetslöshetskassorna och enheten Ersättningsprövning skulle enligt IAF:s mening öka likabehandlingen för de olika sökandegrupperna.

Uppföljning av åtgärder

Utifrån rapportens slutsatser ska Arbetsförmedlingen senast den 27 oktober 2017 återkoppla till IAF vilka åtgärder de genomför med anledning av synpunkterna i denna rapport.