IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Skyddsreglerna i arbetslöshetsförsäkringen

Arbetslöshetsförsäkringen är en omställningsförsäkring, vilket bland annat innebär att den som är arbetslös ska ha incitament att söka och ta arbete utan att detta har en negativ inverkan på ersättningen vid fortsatt arbetslöshet. De särskilda beräkningsreglerna (skyddsreglerna) i arbetslöshetsförsäkringen kan användas för personer som skulle förlora ekonomiskt på att upparbeta ett nytt arbetsvillkor under tid i Jobb- och utvecklingsgarantin eller Jobbgarantin för ungdomar eller under en pågående ersättningsperiod.

I stort hanterar arbetslöshetskassorna skyddsreglerna bra

Arbetslöshetskassorna har handlagt de flesta granskade ärendena på ett rättssäkert sätt. På många punkter har de en samsyn och likabehandlingen är fullgod.

Arbetslöshetskassorna bör säkerställa likabehandling

Arbetslöshetskassorna har olika tolkningar av vid vilka tillfällen det går att använda vissa skyddsregler. Resultatet av detta kan bli att handläggningen inte sker på ett rättssäkert sätt och att ersättningssökande får olika ersättning beroende på vilken arbetslöshetskassa de tillhör.

Bristande informationsöverföring mellan arbetslöshetskassorna

IAF konstaterar att information som kan vara viktig för en rättssäker handläggning inte följer med när en ersättningssökande byter arbetslöshetskassa. Det kan vara information om hur många gånger en skyddsregel har använts för personen, och då finns risk att skyddsregler används för många gånger eller på fel sätt.

Även informationen mellan Arbetsförmedlingen och arbetslöshetskassorna uppvisar brister. I vissa fall innebär det att relevant information endast blir sökbar hos arbetslöshetskassan Alfa. Frågan har inte utretts inom ramen för denna granskning, men IAF anser att ansvarsfördelningen och informationsskyldigheten mellan Arbetsförmedlingen och arbetslöshetskassorna kan förtydligas.

Svårigheter i tillämpningen av skyddsreglerna

Vid tillämpningen av skyddsreglerna finns det inte alltid möjlighet att använda överhoppningsbar tid. Några arbetslöshetskassor påpekar för IAF att det kan påverka enskilda ersättningsökande på ett sätt som inte bör vara i enlighet med lagstiftarens intentioner. IAF har inom ramen för denna granskning inte haft möjlighet att utreda frågan vidare.