IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Underrättelser och sanktioner för personer med aktivitetsstöd

Under 2016 deltog 367 000 personer i något arbetsmarknadspolitiskt program som gav rätt till aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning. Samma år beslutade Arbetsförmedlingen i 229 000 fall om en sanktion för programdeltagare. Majoriteten av sanktionerna, 87 procent, berodde på att programdeltagaren inte hade lämnat in sin aktivitetsrapport i tid. Det visar en rapport som IAF har lämnat till regeringen.

Hälften av de varnade missköter sig igen

Sanktionssystemet inom aktivitetsstödet infördes i mars 2015 och är konstruerat som en trappa av åtgärder. Sedan 2015 har 42 procent av programdeltagarna fått en varning enligt det första steget. Hälften av dem som blev varnade misskötte sig sedan igen. Drygt 20 000 personer, 4 procent, har gått igenom åtgärdstrappans alla steg och fått den högsta sanktionen, avstängning från ersättning i 45 dagar.

Fler sanktioner till unga, lågutbildade och män

Vissa grupper av programdeltagare fick fler sanktioner per person än andra, framförallt unga, lågutbildade och män. Skillnaden mellan grupper kan bero på att programdeltagare missköter sig olika ofta eller på att handläggningen skiljer sig åt.

Aktivt stöd från Arbetsförmedlingen kan göra att vissa klarar kraven bättre

Flera av de anställda vid Arbetsförmedlingen som IAF har intervjuat beskrev att de arbetade mycket aktivt med vissa programdeltagare, framförallt utrikesfödda och personer med funktionsnedsättning. Statistik visar att dessa grupper får färre sanktioner än genomsnittet (utrikesfödda) eller lika många sanktioner som genomsnittet (funktionsnedsatta), trots att de är grupper som beskrivs ha stora svårigheter.

Felaktig handläggning kan leda till färre sanktioner

Under intervjuerna framkom även att arbetsförmedlare ibland gör undantag från regelverket för sanktionssystemet. Detta kan innebära att vissa grupper särbehandlas och skulle i sådana fall både strida mot regelverk och rättssäkerhet.