IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Underrättelser och sanktioner inom arbetslöshetsförsäkringen och aktivitetsstödet

IAF har i två rapporter till regeringen redovisat och analyserat Arbetsförmedlingens underrättelser samt arbetslöshetskassornas och Arbetsförmedlingens sanktionsbeslut för 2016. Denna rapport är en kort jämförelse av några av resultaten i de två huvudrapporterna.

Liknande sanktionssystem för två typer av ersättning

När en arbetssökande bryter mot reglerna inom arbetslöshetsförsäkringen och aktivitetsstödet ska Arbetsförmedlingen lämna en underrättelse. För personer med arbetslöshetsersättning (ersättningstagare) är det arbetslöshetskassan som beslutar om underrättelsen ska leda till sanktion. För personer som deltar i arbetsmarknadspolitiska program med aktivitetsstöd (programdeltagare) är det Arbetsförmedlingens enheten Ersättningsprövning som beslutar om sanktion. Regelverket och sanktionssystemen är liknande för båda typerna av ersättning.

Olika utfall för utrikesfödda och personer med funktionsnedsättning

Vissa grupper av arbetssökande får fler sanktioner än andra, och det gäller både inom arbetslöshetsförsäkringen och aktivitetsstödet. Unga, lågutbildade och män får fler sanktioner oavsett vilken typ av ersättning de har. Däremot får utrikesfödda med arbetslöshetsersättning fler sanktioner än svenskfödda, medan utrikesfödda med aktivitetsstöd får färre sanktioner än svenskfödda. Även för personer med vissa funktionsnedsättningar skiljer sig det relativa antalet sanktioner beroende på ersättningstyp. Arbetsförmedlingen beskriver att de ger mycket stöd till utrikesfödda programdeltagare och programdeltagare med psykisk, kognitiv eller socialmedicinsk funktionsnedsättning. Det är möjligt att stödet hjälper dem att klara kraven bättre än de annars skulle ha gjort.

  • Unga, lågutbildade och män får fler sanktioner oavsett vilken typ av ersättning de har.
  • Aktivt stöd till utrikesfödda programdeltagare och programdeltagare med funktionsnedsättning kan leda till att de får färre sanktioner.

Sanktionssystemet mer handlingsdirigerande för personer med arbetslöshetsersättning

För majoriteten av personerna med arbetslöshetsersättning tycks sanktionssystemet fungera handlingsdirigerande. För programdeltagare med aktivitetsstöd är det däremot nästan hälften som har fått sanktioner, och en stor andel missköter sig igen efter en sanktion.

  • Sanktionssystemet verkar fungera mer handlingsdirigerande inom arbetslöshetsförsäkringen än inom aktivitetsstödet.

Det är troligt att ersättningsnivån påverkar skötsamheten. Många arbetssökande med arbetslöshetsersättning har en högre nivå på sin ersättning än personer med aktivitetsstöd. Många ersättningstagare har därmed större ekonomiska incitament att undvika sanktioner.