IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Är arbetssökandes handlingsplaner uppdaterade och aktuella?

Det är endast i 13 av 250 handlingsplaner (5 procent) som Arbetsförmedlingen lever upp till kravet att arbetssökandes individuella handlingsplaner ska vara uppdaterade och aktuella. Det visar IAF:s senaste granskning av Arbetsförmedlingens efterlevnad av regelverket inom arbetslöshetsförsäkringen. Granskningen har inriktats på Arbetsförmedlingens hantering av handlingsplaner för arbetssökande som har varit inskrivna på Arbetsförmedlingen som arbetslösa i minst 7,5 månader.

Handlingsplanen – en grund i förmedlingsarbetet

Arbetsförmedlingen ska upprätta individuella handlingsplaner för i princip samtliga arbetssökande som är inskrivna på Arbetsförmedlingen. En handlingsplan ska innehålla den arbetssökandes skyldigheter, planerade aktiviteter och arbetssökandets inriktning, bland annat i form av en arbetsmarknadspolitisk bedömning.

Handlingsplanen utgör grunden i förmedlingsarbetet, dels för den arbetssökande på hans eller hennes väg mot arbete eller utbildning, dels för Arbetsförmedlingen i matchningen till arbete såväl som i kontrollen av villkoren för att få ersättning vid arbetslöshet. Handlingsplanen ska vara ett levande dokument som uppdateras löpande utifrån förändringar i den arbetssökandes situation eller i arbetsmarknadens krav och behov, så att den alltid är aktuell och framåtsyftande.

95 procent av handlingsplanerna är inte aktuella

Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringens (IAF) granskning av 250 handlingsplaner gav följande resultat:

 • 95 procent av handlingsplanerna kan inte betraktas som aktuella, antingen för att den arbetsmarknadspolitiska bedömningen inte har uppdaterats sedan den arbetssökande skrev in sig som arbetslös (minst 7,5 månader tidigare) eller för att det saknas planerade aktiviteter framåt i tiden.

 • I 80 procent av handlingsplanerna har den arbetsmarknadspolitiska bedömningen inte reviderats sedan handlingsplanen upprättades i samband med inskrivningen. Detta trots att de arbetssökandes situation i och med den långa tiden i arbetslöshet måste anses ha förändrats.

 • I 84 procent av handlingsplanerna fanns det inte några aktiviteter inplanerade framåt i tiden.
 • Hälften av de 40 handlingsplaner som innehöll aktiviteter framåt i tiden, saknade en planerad uppföljning av handlingsplanen, avstämning av arbetssökandet eller ny planering. Om de handlingsplaner som inte innehöll några planerade aktiviteter alls räknas med, var det 92 procent som saknade uppgifter om när handlingsplanen ska följas upp.
 • Handlingsplanerna innehåller inte tydlig information om vilka skyldigheter arbetssökande som får eller begär ersättning vid arbetslöshet har.

IAF:s bedömning av bristerna i Arbetsförmedlingens hantering

IAF riktar kritik på tre områden samt ger två anmärkningar och gör ett påpekande till Arbetsförmedlingen med anledning av de brister i Arbetsförmedlingens hantering som granskningen redovisar.

IAF riktar kritik:

 • mot att Arbetsförmedlingen inte har reviderat handlingsplanerna trots att behov av det har uppstått, vilket leder till att de inte kan betraktas som aktuella

 • mot att Arbetsförmedlingen inte har angett den arbetssökandes planerade aktiviteter i handlingsplanerna

 • mot att de arbetsmarknadspolitiska bedömningarna i handlingsplanerna inte beskriver den arbetssökandes aktuella situation och förutsättningar för arbete, vilket leder till att det av handlingsplanerna inte heller framgår vilket stöd den arbetssökande kommer att få från Arbetsförmedlingen.

IAF anmärker

 • mot att handlingsplanerna inte tydliggör vilka skyldigheter den som får eller begär arbetslöshetsersättning, aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning faktiskt har enligt regelverket
 • mot att Arbetsförmedlingen inte har angett i handlingsplanerna hur och när de ska följas upp.

IAF påpekar

 • att bestämmelserna i lag och förordning om varning och avstängning från ersättning om den arbetssökande inte besöker eller kontaktar Arbetsförmedlingen, inte kan tillämpas när det gäller aktiviteter som Arbetsförmedlingen rekommenderar den arbetssökande att genomföra eller som Arbetsförmedlingen själv har tagit på sig ansvaret för.

Arbetsförmedlingen ska senast den 1 mars 2019 inkomma med en skriftlig redogörelse för vilka åtgärder myndigheten har vidtagit med anledning av de brister som IAF:s granskning visar.