IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Arbetsförmedlingens stöd till arbetssökande som inte använder digitala tjänster

Arbetsförmedlingens uppdrag är att förbättra arbetsmarknadens funktionssätt, bland annat genom att prioritera dem som befinner sig långt ifrån arbetsmarknaden och ge arbetssökande tillgång till likvärdigt stöd och service i hela landet. IAF har utrett om Arbetsförmedlingen är tillräckligt tillgänglig, kan erbjuda tillräckligt stöd och om stödet är likvärdigt för de personer som inte använder myndighetens digitala tjänster. Granskningen visar att Arbetsförmedlingen brister i sin förmåga att leverera utifrån delar av sitt uppdrag när det gäller de sökande som inte använder myndighetens digitala tjänster.

Arbetsförmedlingen brister i att upprätta handlingsplaner

Arbetsförmedlingen uppfyller inte kravet på att upprätta en individuell handlingsplan inom 30 dagar för alla arbetssökande. IAF:s statistik visar att de arbetssökande som inte använder Arbetsförmedlingens digitala tjänster saknar handlingsplan i betydligt högre utsträckning jämfört med de som använder de digitala tjänsterna. Utan handlingsplan är det svårt för den arbetssökande att veta vilka krav som ställs för att bedömas som aktivt arbetssökande. IAF riktar därför kritik mot Arbetsförmedlingen. 

Arbetssökande som inte använder digitala tjänster får inte tillräckligt stöd av Arbetsförmedlingen

Ärendegranskningen visade att 59 procent av de sökande som inte använde digitala tjänster inte fick tillräckligt stöd utifrån Arbetsförmedlingens bedömning av stödbehov. Jämfört med de som använder Arbetsförmedlingens digitala tjänster tillhör de som inte använder tjänsterna i högre utsträckning en grupp som Arbetsförmedlingen bedömer har sämre förutsättningar för att få arbete. IAF riktar kritik mot Arbetsförmedlingen och bedömer att myndigheten ska säkerställa att de arbetssökande får stöd utifrån sitt behov för att minska tiden i arbetslöshet.

Arbetsförmedlingen brister i att erbjuda likvärdigt stöd och service

Granskningen visade att den arbetssökandes tillgång till stöd och service varierar utifrån lokalkontorets förutsättningar. Från januari 2019 ska lokalkontorens kundmottagning vara bemannad med kundresurser och i huvudsak erbjuda stöd till digital självservice och information, med arbetsförmedlare som ett så kallat second line-stöd. Arbetsförmedlingens huvudkontor har uppgett att tanken är att second line-stödet ska ta hand om ärendehandläggning som ska ske direkt. Visserligen kan bokade besök leda till bättre service i vissa frågor, men kan samtidigt minska tillgängligheten. Arbetsförmedlare har olika uppfattningar om de ska stödja de sökande i att använda digitala tjänster för att kunna vara aktivt arbetssökande. IAF bedömer att Arbetsförmedlingen behöver säkerställa att de arbetssökande får ett likvärdigt stöd och service utifrån sitt behov oavsett vilket kontor de vänder sig till. 

Uppföljning

Arbetsförmedlingen ska senast den 31 januari 2019 lämna in en skriftlig redogörelse till IAF av vilka åtgärder de har vidtagit för att säkerställa att reglerna följs, så att alla arbetssökande får en handlingsplan inom 30 dagar. Arbetsförmedlingen ska även redovisa vilka åtgärder de har vidtagit för att säkerställa att de sökande som inte använder deras digitala tjänster ska få stöd och service utifrån sitt behov.