IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Arbetslöshetskassornas arbete med intern styrning och kontroll

Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF) kan konstatera att arbetslöshetskassorna har utvecklat den interna styrningen och kontrollen inom arbetslöshetsförsäkringen.

IAF presenterar resultatet från en genomförd granskning och konstaterar att arbetslöshetskassorna jämfört med tidigare i större utsträckning identifierar potentiella risker som kan leda till felaktiga utbetalningar. Flera arbetslöshetskassor har dessutom internkontrollplaner.

IAF påtalar att ansvaret hos arbetslöshetskassornas styrelser är av stor betydelse för internkontrollen. Det är styrelserna som ska se till att det finns förutsättningar och metoder som bidrar till att den interna styrningen och kontrollen är ändamålsenlig och effektiv.

IAF anser därför att det ska finnas en strukturerad process för detta arbete där systematiska riskanalyser, kontroller och uppföljning ingår som viktiga inslag. Detta bör samspela med arbetslöshetskassornas övriga styrprocesser för att arbetet ska bli effektivt och rättssäkert.

Arbetslöshetskassorna har kommit olika långt i arbetet och IAF konstaterar även att det finns fortfarande anledning att fortsätta att vidareutveckla arbetet och stärka styrningen av den interna styrningen och kontrollen.