IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Arbetslöshetskassornas styrelsearbete

Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF) har granskat arbetslöshetskassornas styrelsearbete. Granskningen belyser skillnader mellan styrelser och styrelsearbetet i de olika arbetslöshetskassorna. Den omfattar också frågan om styrelserna följer de regler som finns för styrelseprotokoll och beslutsordningar samt hur rollen som statens representant i styrelserna ser ut.

Resultat och slutsatser

Arbetslöshetskassornas styrelsearbete i stort fungerar väl i de delar som granskats. Det finns skillnader mellan arbetslöshetskassornas styrelser som bland annat handlar om antalet ledamöter och vilka uppgifter styrelserna hanterar.

Sammanfattning av slutsatser:

  • För att säkerställa att kraven på styrelseledamöter följs av alla arbetslöshetskassor ska samtliga ha en rutin vid tillsättning av styrelseposter utifrån bestämmelserna i lagen (1997:239) om arbetslöshetskassor (LAK). 
  • IAF anser att alla suppleanter i arbetslöshetskassornas styrelser bör få möjlighet att kontinuerligt hålla sig informerade om vad som sker i styrelsen. Detta kan lämpligen ske genom att alla suppleanter får del av samtliga underlag och protokoll. 
  • Vissa arbetslöshetskassors styrelser brister i att lämna in styrelseprotokoll till IAF inom en månad från den dagen när styrelsesammanträdet hölls.
  • IAF bedömer att förbättringar har skett generellt när det gäller arbetslöshetskassornas beslutsordningar jämfört med tidigare granskningar. Det finns ändå vissa brister. IAF har påtalat bristerna till berörda arbetslöshetskassor som har rättat till eller kommer att rätta till beslutsordningarna inom kort. 
  • IAF kommer att fortsätta arbetet med att vidareutveckla riktlinjerna för statens representanter i arbetslöshetskassornas styrelser.