IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Granskning av arbetslöshetskassornas årsredovisningar 2017

Den årliga granskningen av årsredovisningar från Sveriges 27 arbetslöshetskassor visar att få kassor avviker från den föreskrift som styr vad redovisningen ska rapportera.

Sju årsredovisningar kom in för sent till IAF. Två årsredovisningar saknade korrekt vidimering och en årsredovisning saknade underskrifter. IAF:s bedömning är dock att arbetslöshetskassorna är bra på att följa Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringens föreskrifter om arbetslöshetskassor IAFFS 2017:6 vid upprättandet av sina årsredovisningar.

IAF har även följt upp arbetslöshetskassornas ekonomi med fokus på eget kapital och administrationskostnader. Uppföljningen visar att arbetslöshetskassornas ekonomi är god.

Arbetslöshetskassornas egna kapital har totalt sett minskat men befinner sig fortfarande på en hög nivå. Tre arbetslöshetskassor hade vid utgången av 2017 ett eget kapital som var större än 12 månaders kostnader.  

IAF anser att en arbetslöshetskassa maximalt ska ha en nivå på det egna kapitalet som motsvarar 12 månaders löpande utgifter. Detta ska resultera i att medlemsavgiften hålls så låg som möjligt och gör att fler kan omfattas av arbetslöshetsförsäkringen genom ett medlemskap i en arbetslöshetskassa. Höga administrationskostnader och stort eget kapital kan leda till att arbetslöshetskassornas medlemsavgifter blir onödigt höga.