IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Granskning av Kommunalarbetarnas arbetslöshetskassa

Kommunalarbetarnas arbetslöshetskassa är den andra arbetslöshetskassan som IAF granskat enligt en ny modell som utvecklats för att stärka granskningen av arbetslöshetskassornas arbete.

Granskningen har genomförts processinriktat, vilket innebär att arbetslöshetskassans arbetsformer har stått mer i fokus än rättstillämpningen i det enskilda ärendet. Det som granskats är arbetslöshetskassans ledning, förvaltning och organisation. Dessutom har IAF granskat förstagångsprövade ersättningsärenden och ärenden som innefattar arbetslöshetskassans tillämpning av regelverket vid utredning och beslut ifråga om ersättningsrätt efter inkommen underrättelse från Arbetsförmedlingen samt återkravsärenden. Kommunalarbetarnas arbetslöshetskassa fungerar i huvudsak väl i de delar IAF har granskat. Det finns dock brister i delar av avgiftshanteringen när det gäller de medlemmar som också är medlemmar i Kommunalarbetareförbundet, detta kommer dock att redovisas i IAF:s kommande rapport om kopplingen mellan arbetslöshetskassorna och närliggande organisationer (dnr 2017/75).

Granskningen av styrelsen och ledningen samt den interna styrningen och kontrollen visar bland annat att Kommunalarbetarnas arbetslöshetskassa har goda allmänna förutsättningar för att genomföra sitt uppdrag. Arbetslöshetskassan är en i detta sammanhang stor organisation som präglas av en kultur med flera egna styrdokument och rutiner, och där strukturerat utvecklingsarbete förekommer regelbundet. Arbetslöshetskassan har en genomtänkt struktur för kompetensutvecklingsarbetet. Arbetet med riskhanteringsfrågor omfattar både verksamhetsrisker samt risker i de enskilda ärendena.

Ärendegranskningen visar inte på några större övergripande problem i hanteringen av dessa ärenden. IAF anmärker visserligen mot vissa brister i arbetslöshetskassans utredningar om svikligt förfarande i samband med återkravsärenden. Men samtidigt konstaterar IAF att arbetslöshetskassan har inlett ett arbete med bland annat utbildning, för att förbättra handläggningen av sanktioner i återkravsärenden.

IAF kommer inte att göra några uppföljande åtgärder mot bakgrund av resultatet av granskningen.