IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Hur många underrättelser låter arbetsförmedlarna bli att lämna?

En del av arbetsförmedlarnas kontrollarbete består i att lämna underrättelser till arbetslöshetskassan och den interna enheten Ersättningsprövning. Det ska de göra när de misstänker att den arbetssökande inte följer regelverket eller inte uppfyller villkoren för ersättning.

IAF riktar kritik mot Arbetsförmedlingen

I denna rapport riktar IAF kritik mot att arbetsförmedlare inte lämnar underrättelser när de enligt regelverket ska göra det. Detta kan leda till att ersättning betalas ut felaktigt, att legitimiteten i systemet urholkas och att arbetssökande stannar längre tid i arbetslöshet.

Många arbetsförmedlare lät bli att lämna underrättelser

Mellan februari och april 2018 arbetade omkring 5 000 arbetsförmedlare med arbetsuppgifter som bland annat innebar att lämna underrättelser. Av dem som var med om en situation där de upplevde att de borde lämna en underrättelse var det nästan hälften som någon gång lät bli. Det uppger 810 arbetsförmedlare i en enkätundersökning som IAF har genomfört. Den vanligaste situationen där arbetsförmedlarna lät bli att lämna underrättelse var att den arbetssökande inte aktivt sökte lämpliga arbeten. Mer än en tredjedel av de arbetsförmedlare som ställdes inför den situationen lät någon gång bli att lämna underrättelse.

Många underrättelser lämnades inte

Under perioden som IAF har undersökt lämnade Arbetsförmedlingen drygt 60 000 manuella underrättelser.  Under samma period lät arbetsförmedlarna bli att lämna omkring 14 200 underrättelser. Detta innebär att i en femtedel av fallen där arbetsförmedlarna bedömde att den arbetssökande borde utredas för sanktion så skedde inte detta. För underrättelser som gällde att den arbetssökande inte aktivt sökt lämpliga arbeten var det mer än hälften som inte lämnades.

Många arbetsförmedlare upplevde bristfälliga förutsättningar

En av fem arbetsförmedlare upplevde att deras chef inte prioriterade arbetet med underrättelser. Av dessa arbetsförmedlare var det en högre andel som hade låtit bli att lämna underrättelser. Flera av arbetsförmedlare uppgav till IAF att tidspress och en nedprioritering av kontrollarbetet gjorde att man inte lämnade underrättelser trots att man visste att man borde.