IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Kompletterande aktörer och Arbetsförmedlingens kontrollfunktion

Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen har granskat om Arbetsförmedlingen säkerställer sin kontrollfunktion när arbetsförmedlingstjänster utförs av kompletterande aktörer.

Granskningen visar att:

  • det finns en risk för att myndighetsutövningen flyttas från Arbetsförmedlingen till kompletterande aktörer
  • Arbetsförmedlingens riktlinjer kring avvikelserapportering inte alltid efterlevs
  • informationen i avvikelserapporterna inte alltid granskas, vilket medför att kontrollarbetet inte alltid utförs.

Av Arbetsförmedlingens instruktion framgår att myndigheten ska anlita kompletterande aktörer för att snabbt och effektivt få arbetssökande i arbete.  När en person deltar i aktiviteter hos en kompletterande aktör har Arbetsförmedlingen ett kontrollansvar för att säkerställa att deltagaren uppfyller villkor för ersättning.

För att Arbetsförmedlingen ska kunna säkerställa villkoren krävs att myndigheten får information om händelser som kan påverka deltagares rätt till ersättning, detta sker genom att kompletterande aktörer skickar avvikelserapporter.

Kontrollfunktionen utövas inte till fullo

IAF har i den här granskningen funnit en övergripande brist i avvikelserapporteringen som innebär att Arbetsförmedlingen inte fullt utövar sin kontrollfunktion när en arbetssökande deltar i aktivitet hos en kompletterande aktör.

Arbetsförmedlingen bör säkerställa en korrekt avvikelserapportering

IAF bedömer att Arbetsförmedlingen i sitt arbete med att följa upp avvikelserapportering inte säkerställer att den hanteras korrekt. Detta medför en risk för att Arbetsförmedlingen inte kan utöva kontrollfunktionen och i förlängningen även en risk för felaktiga utbetalningar av ersättning.

IAF anmärker därför mot att Arbetsförmedlingen inte säkerställer att avvikelserapporteringen sker korrekt och utifrån likabehandlingsprincipen. Arbetsförmedlingen ska senast den 28 februari 2019 lämna in en skriftlig redovisning till IAF. Den ska redovisa vilka åtgärder myndigheten har vidtagit med anledning av resultatet av den här granskningen.