IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Kopplingar mellan arbetslöshetskassor och närliggande organisation

Rapporten redogör för de samarbeten och de kopplingar som finns mellan arbetslöshetskassorna och närliggande organisationer som ofta är ett fackförbund. Samarbeten och kopplingar rör bland annat styrelsearbete, hanteringen av medlemsavgifter, ansökan om medlemskap och medlemsvärvning.

Granskningen visade att ingen av arbetslöshetskassorna direkt delegerar myndighetsutövning till närliggande organisation. Samtidigt framkom det att det finns samarbeten och kopplingar som i vissa fall kan leda till otydligheter och innebära risk för att kassorna överlåter myndighetsutövning till de närliggande organisationerna.

IAF anser att samtliga arbetslöshetskassor bör se över sina samarbeten och sina kopplingar till närliggande organisationer utifrån de brister som påtalas i rapporten.

Kommunals arbetslöshetskassas avtal med Kommunalarbetareförbundet strider mot bestämmelserna om likabehandling

IAF riktar kritik mot att Kommunals arbetslöshetskassa har ingått ett avtal med Kommunalarbetareförbundet som innebär en positiv särbehandling av de av kassans medlemmar som även är medlemmar i Kommunalarbetareförbundet.

Kommunals arbetslöshetskassa har i samarbete med Kommunalarbetareförbundet valt en hantering av medlemsavgiften som enligt IAF motverkar en likabehandling av medlemmarna. Detta medför en särbehandling av vissa medlemmar när det gäller reglerna om utträde på grund av bristande betalning. IAF anser att Kommunals arbetslöshetskassa saknar sakliga skäl för detta.

Fastighets och IF Metalls arbetslöshetskassa saknar avtal med de närliggande organisationerna för medlemsavgiftshanteringen

IAF anmärker mot att Fastighets och IF Metalls arbetslöshetskassa saknar skriftliga avtal för den hantering av medlemsavgifter som sker i samarbete med de närliggande organisationerna.

AEA gör inte en tillräcklig utredning vid ansökan om medlemskap

IAF anmärker mot att AEA, i de fall medlemskapet i arbetslöshetskassan grundas på medlemskap i närliggande organisationer, inte gör en tillräcklig utredning av om medlemmen tillhör kassans verksamhetsområde.

 

Av AEA:s medlemskapsansökan framgår det att medlemskap i en närliggande organisation medför rätt till medlemskap i arbetslöshetskassan. IAF anser att AEA:s hantering innebär en risk för att kassan överlåter myndighetsutövning till de närliggande organisationerna.

AEA:s stadga om styrelsens sammansättning strider mot lagen

IAF anmärker mot att AEA:s stadgeregel fastställer att Sacos ordförande ska ingå som ledamot i arbetslöshetskassans styrelse. IAF konstaterar att en sådan formulering strider mot bestämmelsen i LAK som säger att alla styrelseledamöter, förutom statens representant, utses av föreningsstämman genom val.

Fastighets arbetslöshetskassa värvar medlemmar till närliggande organisation

IAF anmärker mot att Fastighets arbetslöshetskassa har anställt personer för att värva medlemmar åt Fastighetsanställdas förbund. IAF konstaterar att arbetslöshetskassornas medverkan till att värva medlemmar åt närliggande organisation är att anse som annan verksamhet än att handha arbetslöshetsförsäkringen, vilket inte är tillåtet enligt regelverket.

Övriga slutsatser och uppföljning

Rapporten redogör även för ytterligare brister hos arbetslöshetskassorna som framkom i granskningen vad gäller medlemsavgiftshantering, ansökan om medlemskap och medlemsvärvning i samarbete med närliggande organisationer.

De arbetslöshetskassor som tas upp i avsnitt 10.2 – 10.5 ska senast den 1 februari 2019 skriftligt redogöra för IAF vilka åtgärder man vidtagit för att komma till rätta med de brister där IAF lämnat påpekanden, anmärkningar och kritik.