IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Arbetslöshetsersättning jämsides med studier

Sökande kan i undantagsfall få arbetslöshetsersättning jämsides med studier på deltid, heltid eller omställningsstudier. Den här granskningen syftar till att granska hur arbetslöshetskassornas hantering av ärenden om arbetslöshetsersättning jämsides med studier fungerar och att identifiera svårigheter i tillämpningen av regelverket.

Svårigheter i tillämpningen 

Granskningen visar att det kan vara svårt för arbetslöshetskassorna att definiera vad som är studier i arbetslöshetsförsäkringens mening. Det kan också vara svårt att utreda studiernas omfattning, främst när det gäller svenska för invandrare (sfi) samt nya webbaserade och flexibla studieformer. Det finns en risk för olika bedömningar av vilka utbildningar som arbetslöshetskassorna godkänner som omställningsstudier. Granskningen visar också att arbetslöshetskassorna tolkar reglerna olika vilket kan leda till att två sökande med samma förutsättningar får olika beslut.

Hanteringen är i huvudsak korrekt men har brister 

IAF bedömer att hanteringen i huvudsak är korrekt i de granskade ärendena, men har identifierat vissa brister. I granskningsrapporten riktar IAF kritik, och gör anmärkningar mot arbetslöshetskassor som har brister i hanteringen av ärenden som rör studier. 

Akademikernas arbetslöshetskassa får kritik för att kassan godtar studier med mindre omfattning än 100 procent som heltidsstudier. 

Hotell- och restauranganställdas och Fastighets arbetslöshetskassor får anmärkning för att de inte gör en individuell utredning i varje ärende för att ta reda på om omfattningen av sfi överstiger eller understiger 50 procent av heltid.

Även Alfa-kassan får en anmärkning för att kassan inte har utrett studiernas omfattning tillräckligt i flera granskade ärenden.