IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Felaktiga utbetalningar i arbetslöshetsförsäkringen

IAF har beräknat kostnaden av den felaktiga hanteringen hos Arbetsförmedlingen och arbetslöshetskassorna under 2017. Enligt den mest sannolika uppskattningen uppgår summan av de felaktiga utbetalningarna till 261–553 miljoner kronor. Detta under antagande att den ersättningssökande ändrar sitt beteende efter att denne har fått en sanktion. Det motsvarar 2,2–4,6 procent av den ersättning som har betalats ut 2017.

Vid en beräkning med antagandet att det inte finns någon effekt när det gäller den sökandes beteende, vilket IAF bedömer vara mindre sannolikt, uppgår den totala felaktiga utbetalningen till 1 063–1 744 miljoner kronor. Det motsvarar 8,7–14,4 procent av den ersättning som betalats ut 2017.

För få underrättelser från Arbetsförmedlingen ger felaktiga utbetalningar

När det gäller Arbetsförmedlingens kontrollarbete är det vanligt att det förekommer fel som leder till att för få underrättelser skickas till arbetslöshetskassorna. I huvudsak beror detta på att den ersättningssökande inte sköter sitt arbetssökande och att Arbetsförmedlingen genom underlåtelse inte skickar underrättelser i alla situationer där man borde. – En hantering som IAF inte anser är acceptabel. 

Två scenarier för felaktiga utbetalningar

IAF har beräknat kostnaden för den felaktiga hanteringen hos Arbetsförmedlingen enligt två olika scenarion. Enligt det scenario som IAF bedömer vara huvudscenariot ändrar den ersättningssökande sitt sökbeteende efter att ha fått en sanktion och då uppgår de felaktiga utbetalningarna till 57–235 miljoner kronor (cirka 0,5–2 procent av utbetald ersättning). Om man i stället utgår från ett scenario där systemet inte antas ha någon effekt på den ersättningssökandes beteende uppgår de felaktiga utbetalningarna i stället till 860–1 400 miljoner kronor (cirka 7-12 procent av utbetald ersättning).

Få fel av arbetslöshetskassorna

De felaktiga utbetalningarna på grund av hanteringen hos arbetslöshetskassorna uppskattas uppgå till 38-154 miljoner kronor. Det motsvarar 0,3-1,3 procent av den ersättning som betalats ut. Ungefär en tredjedel av detta belopp är fall där den ersättningssökande fått för lite ersättning. De problem som IAF funnit hos arbetslöshetskassorna rör framförallt mindre beräkningsfel och i ett fåtal fall svårigheter att tillämpa regelverket. Kostnaden för att åtgärda dessa problem helt skulle, givet problemens art, sannolikt bli högre än nyttan.

Rapportens beräkningar bygger på ärendegranskningar hos både Arbetsförmedlingen och arbetslöshetskassorna samt samkörningar mellan IAF:s egna registeruppgifter och registeruppgifter från Statistiska centralbyrån. Resultatet från rapporten används även av Delegationen för korrekta utbetalningar i välfärdssystemen.