IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Granskning av arbetslöshetskassornas årsredovisningar för 2018

Den årliga granskningen av arbetslöshetskassornas årsredovisningar visar att kassorna i huvudsak följer föreskrifterna som styr hur årsredovisningar ska utformas. Den visar också att arbetslöshetskassornas ekonomi generellt är god. IAF har påtalat för två arbetslöshetskassor att deras egna kapital fortfarande ligger på en för hög nivå.

Granskningen av arbetslöshetskassornas årsredovisningar omfattar resultat- och balansräkning samt redovisningsprinciper, förvaltningsberättelse samt formalia. Syftet är också att ge en aktuell bild av arbetslöshetskassornas ekonomi. 

Granskningen visar att arbetslöshetskassorna i huvudsak följer föreskrifterna. Avvikelser som IAF påpekar i rapporten är bland annat:

  • Fem årsredovisningar kom in för sent i förhållande till revisionsberättelsen. 
  • En årsredovisning saknade underskrift av kassaföreståndaren.
  • En arbetslöshetskassa hade felaktiga benämningar på poster i resultat- och balansräkningen. 

God ekonomi hos arbetslöshetskassorna

Granskningen visar också att kassornas ekonomi generellt är god. IAF har flera gånger tidigare påtalat för ett antal arbetslöshetskassor att deras egna kapital ligger på för höga nivåer. Ett stort eget kapital kan vara tecken på att en arbetslöshetskassas medlemsavgift är onödigt hög.

Vid granskningen av årsredovisningarna för 2018 har IAF påtalat att nivån på det egna kapitalet är för hög för Byggnadsarbetarnas och Fastighets arbetslöshetskassor. 

Samtliga arbetslöshetskassor som har haft avvikelser i sin årsredovisning har fått en återkoppling från IAF om granskningsresultatet.