IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

IAF:s granskningar av arbetslöshetsförsäkringen 2016-2018

Vi har sammanställt våra granskningar av arbetslöshetsförsäkringen från åren 2016-2018 i en treårsrapport. Den belyser Arbetsförmedlingen och arbetslöshetskassornas arbete. Syftet med rapporten är att visa hur väl arbetslöshetsförsäkringen fungerar utifrån våra granskningar, särskilt utifrån ett effektivitets-, likabehandlings-, och rättssäkerhetsperspektiv.

Arbetsförmedlingens del i arbetslöshetsförsäkringen

För Arbetsförmedlingens del har vi sett att arbetet med att skicka underrättelser till arbetslöshetskassorna och handlingsplaner brister samt att det förekommer problem när kompletterande aktörer används. Avsteg från likabehandlingen sker därför både genom brist på kontroll och stöd till den arbetssökande. Genom att inte utföra arbetet enligt regelverket finns risk för att arbetslösheten förlängs vilket i sin tur påverkar risken för felaktiga utbetalningar.

Arbetslöshetskassornas del i arbetslöshetsförsäkringen

För arbetslöshetskassornas del har vi sett att hanteringen överlag är rättssäker men att det finns vissa områden som behöver förbättras. Arbetslöshetskassorna behöver utveckla sin samordning för att likabehandlingen ska bli bättre genom att lika ärenden inte ska bedömas olika beroende på vilken arbetslöshetskassa den arbetssökande tillhör. Dessutom görs alltför generösa bedömningar, med hänsyn till regelverket, i vissa ärendeslag. Vi har också sett att styrelsen arbete med att bland annat ta fram mål som syftar till att stärka rättssäkerheten är viktigt.

Slutsatser

Vi kan sammanfatta våra huvudsakliga slutsatser enligt följande:

  • Arbetsförmedlingens arbete med kontroll av de arbetssökande uppvisar allvarliga och omfattande brister.
  • Arbetslöshetskassornas hantering är överlag rättssäker.
  • Arbetslöshetskassornas samverkan behöver utvecklas eftersom bedömningen av ärenden skiljer sig åt.
  • Regelverket behöver moderniseras
  • Rättspraxis behöver utvecklas

I rapporten blickar vi slutligen framåt och lyfter granskningsinsatser som IAF kan inrikta sitt arbete på, för att bidra till en rättssäker hantering av arbetslöshetsförsäkringen.