IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Kan sanktion tilldelas för dag då man inte sökt arbetslöshetsersättning?

En sökande som missköter sitt arbetssökande kan bli varnad eller avstängd från rätten till ersättning enligt sanktionsbestämmelserna i arbetslöshetsförsäkringen. Ett problem i handläggningen av sanktionsärendena är att arbetslöshetskassorna gör olika bedömningar i situationer där misskötsamheten rör en dag i en period under vilken den sökande inte sökt eller fått ersättning.

Granskningen har haft som syfte att utreda hur arbetslöshethetskassorna tillämpar sanktionsreglerna när den försäkrade har haft uppehåll i ersättningen som sträcker sig över händelsedagen. Granskningen avser att säkerställa att arbetslöshetskassorna under sådana förhållanden behandlar lika fall lika.

Arbetslöshetskassorna är eniga om att den försäkrade inte behöver ha ersättning för händelsedagen utan att det räcker med att man har en pågående ersättning. Vad arbetslöshetskassorna i övrigt lägger in i begreppet pågående ersättning skiljer sig däremot åt. Rapporten visar bland annat att arbetslöshetskassorna fäster olika vikt vid olika faktorer såsom avbrottets längd etc. vid bedömningen av vad som är pågående ersättning. Om arbetslöshetskassan bedömer att den försäkrade inte har en pågående ersättning så får det som konsekvens att de avskriver ärendet.

Granskningen behandlar även det förhållandet att de flesta arbetslöshetskassorna kräver, för att pröva i sak, att ersättning ska ha betalats ut för den månad aktivitetsrapporten avser när den försäkrade inte sänt in sin rapport i tid eller inte aktivt sökt arbete.