IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Sammanläggning av underrättelser på arbetslöshetskassorna

Det finns risk för bristande likabehandling när arbetslöshetskassorna lägger samman flera underrättelser om misskötsamhet när de beslutar om en sanktion enligt arbetslöshetsförsäkringens åtgärdsbestämmelser. Det visar en rättslig utredning som Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF) har gjort.

Syftet med utredningen var att få en bild av i vilka situationer som arbetslöshetskassorna använder sig av sammanläggning samt att vid behov föreslå lagändringar.

Arbetslöshetskassornas sammanläggning av underrättelser

Varje år hanterar arbetslöshetskassorna cirka två hundra tusen underrättelser från Arbetsförmedlingen. – När det finns misstanke om att en arbetssökande inte sköter sitt åtagande enligt arbetslöshetsförsäkringen ska Arbetsförmedlingen informera arbetslöshetskassan som då ska utreda och besluta om sanktion, också kallad åtgärd. Om detta sker vid upprepade tillfällen ska åtgärderna trappas upp. Åtgärdsreglerna är avsedda att ha en handlingskorrigerande effekt.

När flera underrättelser inkommer samtidigt eller nära varandra i tiden och avser samma åtgärdstrappa, lägger arbetslöshetskassorna i allmänhet samman dem. Det innebär att arbetslöshetskassan beslutar om åtgärd i endast ett av ärendena, i allmänhet det äldsta, medan övriga underrättelser som kommit in avskrivs.

Arbetslöshetskassorna har uppgett att de tillämpar sammanläggning för att syftet om en handlingskorrigerande effekt ska kunna uppnås. En del sökande riskerar annars att med en gång hamna i slutet av åtgärdstrappan.  

Kartläggningen visade att sammanläggning används återkommande i handläggningen av underrättelser. Sammanläggning förekommer dock i olika omfattning på arbetslöshetskassorna.

Sammanläggning är inte reglerat i lagen och förarbetena till lagen ger begränsade möjligheter att göra undantag från upptrappning av åtgärder.

Bristande rättssäkerhet vid sammanläggning

Det ställs höga krav på rättssäkerhet vid beslut om sanktioner. Sammanläggning leder till en bristande likabehandling av de sökande, det vill säga att ersättningssökande som befinner sig i likartade situationer kan komma att behandlas olika i handläggningen av underrättelser. Sammanläggningen leder även till att upptrappning av åtgärder vid misskötsamhet inte alltid sker på det sätt som varit avsikten med åtgärdsbestämmelserna. Ersättning riskerar därmed att betalas ut felaktigt. Sammanläggning skapar bristande förutsebarhet för de sökande, eftersom kopplingen mellan en persons handlande och det beslut som detta resulterar i inte blir tydlig.

IAF föreslår lagändringar

IAF bedömer att det är nödvändigt med en totalöversyn av åtgärdsbestämmelserna. I avvaktan på en sådan kommer vi att lämna förslag till ändringar i lagen om arbetslöshetsförsäkringen. De föreslagna ändringarna syftar till att säkerställa rättssäkerheten för personer som söker ersättning och till att syftet med åtgärdsbestämmelserna ska kunna upprätthållas.

Flera arbetslöshetskassor är, enligt vad de uppgav i kartläggningen, för en reglering av sammanläggning som kan säkerställa en likabehandling av de ersättningssökande.