IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Sanktioner inom etableringsersättningen

Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan har olika roller i hanteringen av sanktionsreglerna för etableringsersättningen. För att reglerna ska fungera som det är tänkt krävs att hela kedjan fungerar.

Granskningen har utgått från frågan: Handlägger Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan sanktionsärenden enligt regelverket när programdeltagare inom etableringsprogrammet har misskött sitt arbetssökande? 

Regelverket följs i många delar

Granskningen visar att Försäkringskassans handläggning följer regelverket i många delar. Bristerna som granskningen identifierar berör handläggning av olovlig frånvaro och fall där det funnits felaktig information i beslutsmeddelanden. I rapporten gör IAF påpekanden om detta till Försäkringskassan. 

Brister i Arbetsförmedlingens handläggning

Även Arbetsförmedlingens handläggning följer regelverket i många delar. Bristerna som granskningen identifierar finns främst i Arbetsförmedlingens kontrollarbete och rör arbetet med att skicka underrättelser när deltagare kan antas ha misskött sitt arbetssökande. 

Granskningen visar att Arbetsförmedlingen inte har underrättat i 78 procent (52 av 67) av uppgifterna när deltagare kan antas ha misskött sitt arbetssökande. Detta riktar IAF kritik mot i rapporten. 

I rapporten anmärker IAF mot att Arbetsförmedlingen inte alltid skickar en automatisk underrättelse vid utebliven aktivitetsrapport trots att deltagaren varit rapporteringsskyldig. Granskningen visar att en automatisk underrättelse inte har skickats i mer än hälften av fallen när aktivitetsrapporter inte har kommit in. Det beror främst på felregistrering i systemet.

Uppföljning

Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan ska senast den 17 december lämna skriftliga redogörelser till IAF. De ska redovisa vilka åtgärder de har vidtagit för att komma till rätta med de brister som redovisas i rapporten.