IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Arbetslöshetskassan Alfas roll som kompletterande arbetslöshetskassa – Förutsättningar och styrning

Det finns risker i Arbetslöshetskassan Alfas konstruktion. Riskerna är att det kan uppstå intressekonflikter, att det finns föreningsrättsliga oklarheter och att styrningen av arbetslöshetskassan riskerar att bli otydlig. Därför anser IAF att det finns ett behov av att se över konstruktionen av den kompletterande arbetslöshetskassan. Det är särskilt viktigt om det förslag om ett utökat ansvar för Arbetslöshetskassan Alfa som föreslås i utredningen om ett nytt regelverk för arbetslöshetsförsäkringen blir verklighet.

Den här granskningen är den andra och avslutande delen av vår granskning av Arbetslöshetskassan Alfa. Den första delen presenterades i juni 2020. Slutsatserna i den här delen av granskningen riktas främst till lagstiftaren eftersom de handlar om utformningen av regelverket för arbetslöshetskassorna och hur arbetslöshetsförsäkringen fungerar. 

Den kompletterande arbetslöshetskassan

Arbetslöshetskassan Alfa, som även kallas Alfa-kassan, har en särskild roll inom arbetslöshetsförsäkringen och en samhällsviktig funktion som kompletterande arbetslöshetskassa genom att den administrerar grundförsäkringen för arbetssökande som inte är eller kan bli medlemmar i någon annan arbetslöshetskassa. Dessutom kan även den som av något skäl inte vill bli medlem i någon annan arbetslöshetskassa ansluta sig till Arbetslöshetskassan Alfa för att på så sätt få tillgång till den inkomstrelaterade delen av arbetslöshetsförsäkringen. 

Arbetslöshetskassans konstruktion

Arbetslöshetskassan Alfa har ända sedan den bildades 1997 bara en medlem. Det är Sveriges a-kassor som är en service- och intresseorganisation för alla arbetslöshetskassor i Sverige. Personer som söker ersättning från eller ansluter sig till arbetslöshetskassan är därmed inte medlemmar, utan anslutna till Arbetslöshetskassan Alfa. Medlemskonstruktionen frångår därmed andra föreningar som har flera medlemmar som kan utöva inflytande. I granskningen bedömer IAF att det därför finns risk för att det kan uppstå intressekonflikter och föreningsrättsliga oklarheter samt otydlig styrning. 

Slutsatser

IAF bedömer att Arbetslöshetskassan Alfas ställning och hur den kompletterande arbetslöshetskassan bäst kan organiseras bör ses över. Det finns också ett behov av att se över den kompletterande arbetslöshetskassans roll som övergångskassa och Arbetslöshetskassan Alfas finansiering. Syftet med översynen bör vara att både öka legitimiteten för arbetslöshetsförsäkringen samt att säkerställa att arbetslöshetskassans grundläggande förutsättningar för att bedriva sin samhällsviktiga verksamhet är så goda som möjligt.