IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Arbetslöshetskassornas årsredovisningar 2019

Den årliga granskningen av arbetslöshetskassornas årsredovisningar visar att kassorna i huvudsak följer föreskrifterna som styr hur årsredovisningar ska utformas. Den visar också att arbetslöshetskassornas ekonomi generellt är god.

Granskningen omfattar resultat- och balansräkning samt redovisningsprinciper, förvaltningsberättelse och formalia. Resultatet visar att årsredovisningarna i stort har utformats enligt föreskrifterna. De formaliaavvikelser som finns är i de flesta fall små. Totalt tio av 25 årsredovisningar är helt utan avvikelser från föreskrifterna.

Arbetslöshetskassornas ekonomi

Ett syfte med granskningen är att få en bild av arbetslöshetskassornas ekonomi. Vid utgången av 2019 var kassornas ekonomi god och deras egna kapital befann sig på en hög nivå. Vi har noterat avvikelser på 15 av 25 årsredovisningar.

Arbetslöshetskassornas verksamhet har under 2020 präglats av den pågående coronapandemin. Högre arbetslöshet, ökat antal medlemmar i arbetslöshetskassorna och regeländringar i arbetslöshetsförsäkringen har lett till ökade kostnader. Flera arbetslöshetskassor har på grund av detta behövt höja sina medlemsavgifter under 2020. IAF:s bedömning är att arbetslöshetskassorna hittills har klarat den situation som pandemin gett upphov till förhållandevis väl, eftersom deras ekonomiska läge innan pandemin var stabilt.

Fordringar

Arbetslöshetskassorna hanterar värderingen av fordringarna olika. En del bedömer varje fordran för sig, en del gör en kollektiv värdering och en del gör både och.

Från och med räkenskapsåret 2018 reglerar IAFFS 2018:1 att samtliga fordringar ska bedömas var för sig. Tidigare bestämmelser medgav ett undantag för fordringar för felaktig arbetslöshetsersättning, som skulle tas upp till nominellt belopp. 

De arbetslöshetskassor som har avvikelser i sin årsredovisning har fått information om detta löpande under granskningen.